Posts Tagged ViệT Nam

Bảng giá thiết bị Adtek Việt Nam – part 2

ADTEK CS1-T-I
ADTEK CS1-T-N
ADTEK CS1-T-R1
ADTEK CS1-T-V
ADTEK CS2-CT-8 Counter
ADTEK CS2-CT-8
ADTEK CS2-CT-I
ADTEK CS2-CT-N
ADTEK CS2-CT-R1
ADTEK CS2-CT-R2
ADTEK CS2-CT-R2I
ADTEK CS2-CT-R4I8
ADTEK CS2-PM-8 Potentionmeter
ADTEK CS2-PM-I
ADTEK CS2-PM-N
ADTEK CS2-PM-R2
ADTEK CS2-PM-R28
ADTEK CS2-PM-R2I
ADTEK CS2-PM-R4
ADTEK CS2-PR-8 Process Controller
ADTEK CS2-PR-I
ADTEK CS2-PR-I8
ADTEK CS2-PR-N
ADTEK CS2-PR-R2
ADTEK CS2-PR-R28
ADTEK CS2-PR-R2I
ADTEK CS2-PR-R2I8
ADTEK CS2-PR-R2V
ADTEK CS2-PR-R4
ADTEK CS2-PR-R48
ADTEK CS2-PR-R4I
ADTEK CS2-PR-R4I8
ADTEK CS2-PR-R4V
ADTEK CS2-PR-V
ADTEK CS2-PR-V8
ADTEK CS2-RL-8 RPM Meter
ADTEK CS2-RL-I
ADTEK CS2-RL-N
ADTEK CS2-RL-R1
ADTEK CS2-RL-R2
ADTEK CS2-RL-R2I
ADTEK CS2-RL-R2I8
ADTEK CS2-RL-R4I8
ADTEK CS2-RL-V
ADTEK CS2-RL-V8
ADTEK CS2-RS-8 Resistor Meter
ADTEK CS2-RS-R2
ADTEK CS2-RS-R28
ADTEK CS2-RS-R4
ADTEK CS2-RS-R48
ADTEK CS2-RS-R4I8
ADTEK CS2-SG-8 Strain Gauge meter
ADTEK CS2-SG-I
ADTEK CS2-SG-N
ADTEK CS2-SG-R2
ADTEK CS2-SG-R28
ADTEK CS2-SG-R2I
ADTEK CS2-SG-R2I8
ADTEK CS2-SG-R2V8
ADTEK CS2-SG-R4
ADTEK CS2-SG-R48
ADTEK CS2-SG-R4I
ADTEK CS2-SG-R4I8
ADTEK CS2-SG-R4V
ADTEK CS2-SG-V
ADTEK CS2-SG-V8
ADTEK CS2-T-I Temeperature Meter
ADTEK CS2-T-R2
ADTEK CS2-T-R28
ADTEK CS2-T-R2I
ADTEK CS2-T-R2I8
ADTEK CS2-T-R2V
ADTEK CS2-T-R4
ADTEK CS2-T-R48
ADTEK CS2-T-R4I
ADTEK CS2-T-V
ADTEK CS2-TM-AI-8 Totalizer
ADTEK CS2-TM-AI-I
ADTEK CS2-TM-AI-I8P
ADTEK CS2-TM-AI-N
ADTEK CS2-TM-AI-R1I
ADTEK CS2-TM-AI-R2
ADTEK CS2-TM-AI-R28
ADTEK CS2-TM-AI-R2I
ADTEK CS2-TM-AI-R2I8
ADTEK CS2-TM-AI-R2I8P
ADTEK CS2-TM-AI-R2V8
ADTEK CS2-TM-AI-R3
ADTEK CS2-TM-AI-R48
ADTEK CS2-TM-AI-R48P
ADTEK CS2-TM-P-I Totalizer
ADTEK CS2-TM-P-IP
ADTEK CS2-TM-P-N
ADTEK CS2-TM-P-P
ADTEK CS2-TM-P-R2
ADTEK CS2-TM-P-R2I
ADTEK CS2-TM-P-R2P
ADTEK CS2-TM-P-R4
ADTEK CS2-TM-P-R4I8P
ADTEK CS3-PR-8 48X24 4 1/2 Digits
ADTEK CS3-PR-I Process Controller
ADTEK CS3-PR-N
ADTEK CS3-PR-R2
ADTEK CS3-PR-R28
ADTEK CS3-PR-R2V
ADTEK CS3-PR-V
ADTEK CSMS-TK-D12 48X24 3 1/2 Digits
ADTEK CSMS-TK-D24 Temeperature Meter
ADTEK CSMS-TP-D12
ADTEK CSMS-TP-D24
ADTEK CSR-321H Digital Panel Meter
ADTEK CSR-321mA
ADTEK CSR-321mA-E3
ADTEK CSR-321mV
ADTEK CSR-321RP
ADTEK CSR-321SG
ADTEK CSR-321V
ADTEK CSR-421H
ADTEK CSR-421mA
ADTEK CSR-421mA-E3
ADTEK CSR-421mV
ADTEK CSR-421R
ADTEK CSR-421RP
ADTEK CSR-421V
ADTEK CST-321M-TC Temeperature Meter
ADTEK CST-321M-TP
ADTEK CST-321TC
ADTEK CST-321TP
ADTEK CST-421TP
ADTEK MT-CL Converter
ADTEK MT-DA
ADTEK MT-DF
ADTEK MT-FD
ADTEK MT-FF
ADTEK MT-RT
ADTEK MT-RTD
ADTEK MT-SG
ADTEK MT-VI
ADTEK NT-PM
ADTEK NT-SG
ADTEK NT-TR
ADTEK NT-VA
ADTEK ST-LC-8 Signal Conditional
ADTEK ST-LC-I
ADTEK ST-LC-I8
ADTEK ST-LC-R1
ADTEK ST-LC-V
ADTEK ST-LC-V8
ADTEK ST-PM-V
ADTEK ST-PR-8
ADTEK ST-PR-I
ADTEK ST-PR-I8
ADTEK ST-PR-R1
ADTEK ST-PR-R1I
ADTEK ST-PR-V
ADTEK ST-PR-V8
ADTEK ST-RL-8
ADTEK ST-RL-I
ADTEK ST-RL-R1
ADTEK ST-RL-R18
ADTEK ST-RL-R1I
ADTEK ST-RL-V
ADTEK ST-SG-8
ADTEK ST-SG-N
ADTEK ST-SG-R1I
ADTEK ST-SG-V
ADTEK ST-SG-V8
ADTEK ST-T-8
ADTEK ST-T-I
ADTEK ST-T-R1
ADTEK ST-T-R2
ADTEK ST-VA-8
ADTEK ST-VA-I
ADTEK ST-VA-R1
ADTEK ST-VA-R1I
ADTEK ST-VA-R2
ADTEK ST-VA-V
ADTEK ST-VA-V8
ADTEK SD-TR1
ADTEK SD-VA1
ADTEK SD-VA2
ADTEK TT-J-D Temeperature Transmitter
ADTEK TT-J-G
ADTEK TT-K-D
ADTEK TT-K-E
ADTEK TT-K-F
ADTEK TT-K-G
ADTEK TT-K-H
ADTEK TT-K-I
ADTEK TT-K-J
ADTEK TT-K-K
ADTEK TT-K-O
ADTEK TT-P-0/150
ADTEK TT-P-0/300
ADTEK TT-P–20/+50
ADTEK TT-P–50/+50
ADTEK TT-P-A
ADTEK TT-P-B
ADTEK TT-P-C
ADTEK TT-P-D
ADTEK TT-P-E
ADTEK TT-P-F
ADTEK TT-P-G
ADTEK TT-P-H
ADTEK TT-P-O
ADTEK TT-R-O
ADTEK TT-T-0/150
ADTEK TT-T-E
ADTEK CSP-1-10
ADTEK CSP-1-12
ADTEK CSP-1-24
ADTEK CSP-2-025-24
ADTEK CSP-2-050-24
ADTEK CSP-2-150-24
ADTEK CSP-2-24
ADTEK CSP-2-24-100
ADTEK CSP-2-25-05
ADTEK CSP-2-25-12
ADTEK CSP-2-300-24
ADTEK CSP-2-500-24
ADTEK CSP-3-045-24-OV
ADTEK CSP-3-072-24-OV
ADTEK CSP-3-120-24-OV
ADTEK CSP-3-500-24
ADTEK TS-TT-K-I Temperature sensor
TS-TT-K-K
TS-TT-K-O
TS-TT-P-A
TS-TT-P-B
TS-TT-P-C
TS-TT-P-D
TS-TT-P-E
TS-TT-P-O
ADTEK CM1-PR-N 4 Digits Process meter
CM1-PR-R2
CM1-PR-I
CM1-PR-V
CM1-PR-8
ADTEK CM1-VA-N
CM1-VA-R2
CM1-VA-I
CM1-VA-V
CM1-VA-8
ADTEK CM1-RL-N
CM1-RL-R2
CM1-RL-I
CM1-RL-V
CM1-RL-8
ADTEK DL1
ADTEK A6-SG-N
A6-SG-V
A6-SG-I
A6-SG-8
A6-SG-V8
A6-SG-I8
A6-SG-R4
A6-SG-R4V
A6-SG-R4I
A6-SG-R4V8
A6-SG-R4I8
ADTEK AT-PR1 Signal Converter
AT-PR2
AT-VA1
AT-VA2
AT-TR1
AT-TR2
AT-TC1
AT-TC2
CSN-VA 3 1/2 Digits Meter
CSN-PR
Code : 8 RS485, N None ,R Relay , V Analouge Voltage, I Analouge Current

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị Adtek Việt Nam – part 2

ADTEK CS1-T-I
ADTEK CS1-T-N
ADTEK CS1-T-R1
ADTEK CS1-T-V
ADTEK CS2-CT-8 Counter
ADTEK CS2-CT-8
ADTEK CS2-CT-I
ADTEK CS2-CT-N
ADTEK CS2-CT-R1
ADTEK CS2-CT-R2
ADTEK CS2-CT-R2I
ADTEK CS2-CT-R4I8
ADTEK CS2-PM-8 Potentionmeter
ADTEK CS2-PM-I
ADTEK CS2-PM-N
ADTEK CS2-PM-R2
ADTEK CS2-PM-R28
ADTEK CS2-PM-R2I
ADTEK CS2-PM-R4
ADTEK CS2-PR-8 Process Controller
ADTEK CS2-PR-I
ADTEK CS2-PR-I8
ADTEK CS2-PR-N
ADTEK CS2-PR-R2
ADTEK CS2-PR-R28
ADTEK CS2-PR-R2I
ADTEK CS2-PR-R2I8
ADTEK CS2-PR-R2V
ADTEK CS2-PR-R4
ADTEK CS2-PR-R48
ADTEK CS2-PR-R4I
ADTEK CS2-PR-R4I8
ADTEK CS2-PR-R4V
ADTEK CS2-PR-V
ADTEK CS2-PR-V8
ADTEK CS2-RL-8 RPM Meter
ADTEK CS2-RL-I
ADTEK CS2-RL-N
ADTEK CS2-RL-R1
ADTEK CS2-RL-R2
ADTEK CS2-RL-R2I
ADTEK CS2-RL-R2I8
ADTEK CS2-RL-R4I8
ADTEK CS2-RL-V
ADTEK CS2-RL-V8
ADTEK CS2-RS-8 Resistor Meter
ADTEK CS2-RS-R2
ADTEK CS2-RS-R28
ADTEK CS2-RS-R4
ADTEK CS2-RS-R48
ADTEK CS2-RS-R4I8
ADTEK CS2-SG-8 Strain Gauge meter
ADTEK CS2-SG-I
ADTEK CS2-SG-N
ADTEK CS2-SG-R2
ADTEK CS2-SG-R28
ADTEK CS2-SG-R2I
ADTEK CS2-SG-R2I8
ADTEK CS2-SG-R2V8
ADTEK CS2-SG-R4
ADTEK CS2-SG-R48
ADTEK CS2-SG-R4I
ADTEK CS2-SG-R4I8
ADTEK CS2-SG-R4V
ADTEK CS2-SG-V
ADTEK CS2-SG-V8
ADTEK CS2-T-I Temeperature Meter
ADTEK CS2-T-R2
ADTEK CS2-T-R28
ADTEK CS2-T-R2I
ADTEK CS2-T-R2I8
ADTEK CS2-T-R2V
ADTEK CS2-T-R4
ADTEK CS2-T-R48
ADTEK CS2-T-R4I
ADTEK CS2-T-V
ADTEK CS2-TM-AI-8 Totalizer
ADTEK CS2-TM-AI-I
ADTEK CS2-TM-AI-I8P
ADTEK CS2-TM-AI-N
ADTEK CS2-TM-AI-R1I
ADTEK CS2-TM-AI-R2
ADTEK CS2-TM-AI-R28
ADTEK CS2-TM-AI-R2I
ADTEK CS2-TM-AI-R2I8
ADTEK CS2-TM-AI-R2I8P
ADTEK CS2-TM-AI-R2V8
ADTEK CS2-TM-AI-R3
ADTEK CS2-TM-AI-R48
ADTEK CS2-TM-AI-R48P
ADTEK CS2-TM-P-I Totalizer
ADTEK CS2-TM-P-IP
ADTEK CS2-TM-P-N
ADTEK CS2-TM-P-P
ADTEK CS2-TM-P-R2
ADTEK CS2-TM-P-R2I
ADTEK CS2-TM-P-R2P
ADTEK CS2-TM-P-R4
ADTEK CS2-TM-P-R4I8P
ADTEK CS3-PR-8 48X24 4 1/2 Digits
ADTEK CS3-PR-I Process Controller
ADTEK CS3-PR-N
ADTEK CS3-PR-R2
ADTEK CS3-PR-R28
ADTEK CS3-PR-R2V
ADTEK CS3-PR-V
ADTEK CSMS-TK-D12 48X24 3 1/2 Digits
ADTEK CSMS-TK-D24 Temeperature Meter
ADTEK CSMS-TP-D12
ADTEK CSMS-TP-D24
ADTEK CSR-321H Digital Panel Meter
ADTEK CSR-321mA
ADTEK CSR-321mA-E3
ADTEK CSR-321mV
ADTEK CSR-321RP
ADTEK CSR-321SG
ADTEK CSR-321V
ADTEK CSR-421H
ADTEK CSR-421mA
ADTEK CSR-421mA-E3
ADTEK CSR-421mV
ADTEK CSR-421R
ADTEK CSR-421RP
ADTEK CSR-421V
ADTEK CST-321M-TC Temeperature Meter
ADTEK CST-321M-TP
ADTEK CST-321TC
ADTEK CST-321TP
ADTEK CST-421TP
ADTEK MT-CL Converter
ADTEK MT-DA
ADTEK MT-DF
ADTEK MT-FD
ADTEK MT-FF
ADTEK MT-RT
ADTEK MT-RTD
ADTEK MT-SG
ADTEK MT-VI
ADTEK NT-PM
ADTEK NT-SG
ADTEK NT-TR
ADTEK NT-VA
ADTEK ST-LC-8 Signal Conditional
ADTEK ST-LC-I
ADTEK ST-LC-I8
ADTEK ST-LC-R1
ADTEK ST-LC-V
ADTEK ST-LC-V8
ADTEK ST-PM-V
ADTEK ST-PR-8
ADTEK ST-PR-I
ADTEK ST-PR-I8
ADTEK ST-PR-R1
ADTEK ST-PR-R1I
ADTEK ST-PR-V
ADTEK ST-PR-V8
ADTEK ST-RL-8
ADTEK ST-RL-I
ADTEK ST-RL-R1
ADTEK ST-RL-R18
ADTEK ST-RL-R1I
ADTEK ST-RL-V
ADTEK ST-SG-8
ADTEK ST-SG-N
ADTEK ST-SG-R1I
ADTEK ST-SG-V
ADTEK ST-SG-V8
ADTEK ST-T-8
ADTEK ST-T-I
ADTEK ST-T-R1
ADTEK ST-T-R2
ADTEK ST-VA-8
ADTEK ST-VA-I
ADTEK ST-VA-R1
ADTEK ST-VA-R1I
ADTEK ST-VA-R2
ADTEK ST-VA-V
ADTEK ST-VA-V8
ADTEK SD-TR1
ADTEK SD-VA1
ADTEK SD-VA2
ADTEK TT-J-D Temeperature Transmitter
ADTEK TT-J-G
ADTEK TT-K-D
ADTEK TT-K-E
ADTEK TT-K-F
ADTEK TT-K-G
ADTEK TT-K-H
ADTEK TT-K-I
ADTEK TT-K-J
ADTEK TT-K-K
ADTEK TT-K-O
ADTEK TT-P-0/150
ADTEK TT-P-0/300
ADTEK TT-P–20/+50
ADTEK TT-P–50/+50
ADTEK TT-P-A
ADTEK TT-P-B
ADTEK TT-P-C
ADTEK TT-P-D
ADTEK TT-P-E
ADTEK TT-P-F
ADTEK TT-P-G
ADTEK TT-P-H
ADTEK TT-P-O
ADTEK TT-R-O
ADTEK TT-T-0/150
ADTEK TT-T-E
ADTEK CSP-1-10
ADTEK CSP-1-12
ADTEK CSP-1-24
ADTEK CSP-2-025-24
ADTEK CSP-2-050-24
ADTEK CSP-2-150-24
ADTEK CSP-2-24
ADTEK CSP-2-24-100
ADTEK CSP-2-25-05
ADTEK CSP-2-25-12
ADTEK CSP-2-300-24
ADTEK CSP-2-500-24
ADTEK CSP-3-045-24-OV
ADTEK CSP-3-072-24-OV
ADTEK CSP-3-120-24-OV
ADTEK CSP-3-500-24
ADTEK TS-TT-K-I Temperature sensor
TS-TT-K-K
TS-TT-K-O
TS-TT-P-A
TS-TT-P-B
TS-TT-P-C
TS-TT-P-D
TS-TT-P-E
TS-TT-P-O
ADTEK CM1-PR-N 4 Digits Process meter
CM1-PR-R2
CM1-PR-I
CM1-PR-V
CM1-PR-8
ADTEK CM1-VA-N
CM1-VA-R2
CM1-VA-I
CM1-VA-V
CM1-VA-8
ADTEK CM1-RL-N
CM1-RL-R2
CM1-RL-I
CM1-RL-V
CM1-RL-8
ADTEK DL1
ADTEK A6-SG-N
A6-SG-V
A6-SG-I
A6-SG-8
A6-SG-V8
A6-SG-I8
A6-SG-R4
A6-SG-R4V
A6-SG-R4I
A6-SG-R4V8
A6-SG-R4I8
ADTEK AT-PR1 Signal Converter
AT-PR2
AT-VA1
AT-VA2
AT-TR1
AT-TR2
AT-TC1
AT-TC2
CSN-VA 3 1/2 Digits Meter
CSN-PR
Code : 8 RS485, N None ,R Relay , V Analouge Voltage, I Analouge Current

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị Adtek Việt Nam – part 1

 

Brand Code Description
ADTEK CS1-F-8 Digital Panel Meter
CS1-F-N Frequency
CS1-F-R1
ADTEK CS1-VA-AA-8 Voltage/Current
CS1-VA-AA-I
CS1-VA-AA-N
CS1-VA-AA-R1
CS1-VA-AA-V
ADTEK CS1-VA-AV-8 Voltage/Current
CS1-VA-AV-I
CS1-VA-AV-N
CS1-VA-AV-R1
CS1-VA-AV-V
ADTEK CS1-VA-DA-8 Voltage/Current
CS1-VA-DA-N
CS1-VA-DA-R1
ADTEK CS1-VA-DV-8 Voltage/Current
CS1-VA-DV-I
CS1-VA-DV-N
CS1-VA-DV-R1
CS1-VA-DV-V
ADTEK CS1-VA-TA-I Voltage/Current
CS1-VA-TA-N
ADTEK CS1-VA-TV-N Voltage/Current
ADTEK CS2-F-I Frequency
CS2-F-N
CS2-F-R2
ADTEK CS2-TM-mV-N Totalizer
CS2-TM-mV-R2
CS2-TM-mV-R2I
CS2-TM-mV-V
ADTEK CS2-VA-AA-8 Voltage/Current
CS2-VA-AA-I
CS2-VA-AA-R2
CS2-VA-AA-R28
CS2-VA-AA-R2I
CS2-VA-AA-R2V
CS2-VA-AA-R4
CS2-VA-AA-R4I
CS2-VA-AA-V
ADTEK CS2-VA-AV-8 Voltage/Current
CS2-VA-AV-I
CS2-VA-AV-N
CS2-VA-AV-R2I
CS2-VA-AV-R4
CS2-VA-AV-R48
CS2-VA-AV-V
ADTEK CS2-VA-DA-8 Voltage/Current
CS2-VA-DA-I
CS2-VA-DA-I8
CS2-VA-DA-N
CS2-VA-DA-R2
CS2-VA-DA-R28
CS2-VA-DA-R2I8
CS2-VA-DA-R48
ADTEK CS2-VA-DV-8 Voltage/Current
CS2-VA-DV-I
CS2-VA-DV-N
CS2-VA-DV-R2
CS2-VA-DV-R28
CS2-VA-DV-R2I
CS2-VA-DV-R2I8
CS2-VA-DV-R4
CS2-VA-DV-R48
CS2-VA-DV-V
ADTEK CS2-VA-TA-R4 Voltage/Current
ADTEK MPF-5 Power Factor
ADTEK MW-5-1-8 Watts 1 Phase
MW-5-1-N
ADTEK MW-5-3-I Watts 3 Phase
MW-5-3-N
MW-5-3-R18
MW-5-3-V
ADTEK MWH-10-1-8 Watt & Watt Hour
MWH-10-1-8 1 Phase
MWH-10-1-I8
MWH-10-1-N
MWH-10-1-P
ADTEK MWH-10-3-8 Watt & Watt Hour
MWH-10-3-8 3 Phase
MWH-10-3-8P
MWH-10-3-I
MWH-10-3-N
MWH-10-3-3
MWH-10-3-R
MWH-10-3-R8
MWH-10-3-R8P
MWH-10-3-RP
ADTEK VAM-AA/AA-R2 Dual Display
ADTEK VAM-AA/AV-8
ADTEK VAM-AA/PP1-R48
ADTEK VAM-DA/AA-8
ADTEK VAM-DA/DA-8
VAM-DA/DA-I
VAM-DA/DA-N
VAM-DA/DA-R2
VAM-DA/DA-R28
VAM-DA/DA-R4
VAM-DA/DA-R48
VAM-DA/DA-R4I
ADTEK VAM-DA/DV-8
VAM-DA/DV-I
VAM-DA/DV-N
VAM-DA/DV-R28
VAM-DA/DV-R2V8
VAM-DA/DV-R48
ADTEK VAM-DV/AV-8
ADTEK VAM-DV/DA-R2
ADTEK VAM-DV/DV-8
VAM-DV/DV-8
VAM-DV/DV-I8
VAM-DV/DV-N
VAM-DV/DV-R2
VAM-DV/DV-R28
VAM-DV/DV-R2I8
VAM-DV/DV-R4
ADTEK VAM-DV/R3-8
ADTEK VAM-PM/DV-V
ADTEK VAM-R2/R2-8
ADTEK VAM-TP1/TP1-8
VAM-TP1/TP1-R4
VAM-TP1/TP1-R48
ADTEK CPM-51-D25 Power Meter
ADTEK CPM-51-I4O2R2
ADTEK CPM-52-D25
ADTEK CPM-52-I4O2R2
ADTEK CSM-321A-A Digital Panel Meter
ADTEK CSM-321A-V 3 1/2 Digits
ADTEK CSM-321D-A
ADTEK CSM-321D-I
ADTEK CSM-321D-V
ADTEK CSM-321F
ADTEK CSM-321PF
ADTEK CSM-321TR-A
ADTEK CSM-321TR-V
ADTEK CSM-421A-A 4 1/2 Digits
ADTEK CSM-421A-V
ADTEK CSM-421D-A
ADTEK CSM-421D-V
ADTEK CSM-421TR-A
ADTEK CSM-421TR-V
ADTEK CSMS-AA-D12
ADTEK CSMS-AA-D24
ADTEK CSMS-AV-D12
ADTEK CSMS-AV-D24
ADTEK CSMS-AV-D5
ADTEK CSMS-DA-D12
ADTEK CSMS-DA-D24
ADTEK CSMS-DA-D5
ADTEK CSMS-DV-D12
ADTEK CSMS-DV-D24
ADTEK CSMS-DV-D5
ADTEK VAW-R2 DC Watt Meter
VAW-R4
VAW-RC
VAW-RR
VAW-R2V
VAW-R2I
VAW-R4V
VAW-R4I
VAW-RCV
VAW-RCI
VAW-RRV
VAW-RRI
VAW-NN8
VAW-R2V8
VAW-R2I8
VAW-R4V8
VAW-R4I8
VAW-RCV8
VAW-RCI8
VAW-RRV8
VAW-RRI8
ADTEK CF Frequency Transducers
ADTEK CPF-1 Power factor 1 Phase
ADTEK CPF-3 Power Factor 3 Phase
ADTEK CQ-3 Var 3 Phase
ADTEK CW-1 Watt 1 Pase
ADTEK CW-3 Watt 3 Phase
ADTEK CWH-1 Watt Hour 1 Phase
ADTEK CWH-3 Watt Hour 3 Phase
ADTEK CWHW-3 Watt & Watt Hour 3 Phase
ADTEK CWQ-1 Watt & Var 1 Phase
ADTEK CWQ-3 Watt & Var 3 Phase
ADTEK CA-1-A1-A1 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A1-AS Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A1-D1 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A1-D3 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A1-D4 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A2-AS Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-A1 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-AS Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-D1 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-D2 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-D3 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-DO Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-LP Current  1 Phase
ADTEK CA-3-A1-A1 Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A1-AS Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A1-D1 Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A5-A1 Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A5-AS Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A5-D1 Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A5-D24 Current 3 Phase
ADTEK CV-1-V1-A1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-AS Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-D1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-D2 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-D3 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-D4 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-DO Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V3-A1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V5-A1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-VO-A1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-VO-AS Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-VO-D1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-3-V1-A1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V1-AS Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V1-D1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V3-A1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V3-AS Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V3-D1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V5-A1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V5-A2 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-VO-AS Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-VO-D2 Voltage 3 Phase
ADTEK CS1-PM-8 Digital Panel Meter
ADTEK CS1-PM-I Potentionmeter
ADTEK CS1-PM-N
ADTEK CS1-PM-V
ADTEK CS1-PR-8 Process Controller
ADTEK CS1-PR-I
ADTEK CS1-PR-N
ADTEK CS1-PR-R1
ADTEK CS1-PR-V
ADTEK CS1-RL-8 RPM Meter
ADTEK CS1-RL-8
ADTEK CS1-RL-I
ADTEK CS1-RL-N
ADTEK CS1-RL-R1
ADTEK CS1-RL-V
ADTEK CS1-RS-8 Resistor Meter
ADTEK CS1-RS-I
ADTEK CS1-SG-8 Strain Gauge meter
ADTEK CS1-SG-I
ADTEK CS1-SG-N
ADTEK CS1-SG-R1
ADTEK CS1-SG-V
ADTEK CS1-T-8 Temeperature Meter

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị Adtek Việt Nam – part 1

 

Brand Code Description
ADTEK CS1-F-8 Digital Panel Meter
CS1-F-N Frequency
CS1-F-R1
ADTEK CS1-VA-AA-8 Voltage/Current
CS1-VA-AA-I
CS1-VA-AA-N
CS1-VA-AA-R1
CS1-VA-AA-V
ADTEK CS1-VA-AV-8 Voltage/Current
CS1-VA-AV-I
CS1-VA-AV-N
CS1-VA-AV-R1
CS1-VA-AV-V
ADTEK CS1-VA-DA-8 Voltage/Current
CS1-VA-DA-N
CS1-VA-DA-R1
ADTEK CS1-VA-DV-8 Voltage/Current
CS1-VA-DV-I
CS1-VA-DV-N
CS1-VA-DV-R1
CS1-VA-DV-V
ADTEK CS1-VA-TA-I Voltage/Current
CS1-VA-TA-N
ADTEK CS1-VA-TV-N Voltage/Current
ADTEK CS2-F-I Frequency
CS2-F-N
CS2-F-R2
ADTEK CS2-TM-mV-N Totalizer
CS2-TM-mV-R2
CS2-TM-mV-R2I
CS2-TM-mV-V
ADTEK CS2-VA-AA-8 Voltage/Current
CS2-VA-AA-I
CS2-VA-AA-R2
CS2-VA-AA-R28
CS2-VA-AA-R2I
CS2-VA-AA-R2V
CS2-VA-AA-R4
CS2-VA-AA-R4I
CS2-VA-AA-V
ADTEK CS2-VA-AV-8 Voltage/Current
CS2-VA-AV-I
CS2-VA-AV-N
CS2-VA-AV-R2I
CS2-VA-AV-R4
CS2-VA-AV-R48
CS2-VA-AV-V
ADTEK CS2-VA-DA-8 Voltage/Current
CS2-VA-DA-I
CS2-VA-DA-I8
CS2-VA-DA-N
CS2-VA-DA-R2
CS2-VA-DA-R28
CS2-VA-DA-R2I8
CS2-VA-DA-R48
ADTEK CS2-VA-DV-8 Voltage/Current
CS2-VA-DV-I
CS2-VA-DV-N
CS2-VA-DV-R2
CS2-VA-DV-R28
CS2-VA-DV-R2I
CS2-VA-DV-R2I8
CS2-VA-DV-R4
CS2-VA-DV-R48
CS2-VA-DV-V
ADTEK CS2-VA-TA-R4 Voltage/Current
ADTEK MPF-5 Power Factor
ADTEK MW-5-1-8 Watts 1 Phase
MW-5-1-N
ADTEK MW-5-3-I Watts 3 Phase
MW-5-3-N
MW-5-3-R18
MW-5-3-V
ADTEK MWH-10-1-8 Watt & Watt Hour
MWH-10-1-8 1 Phase
MWH-10-1-I8
MWH-10-1-N
MWH-10-1-P
ADTEK MWH-10-3-8 Watt & Watt Hour
MWH-10-3-8 3 Phase
MWH-10-3-8P
MWH-10-3-I
MWH-10-3-N
MWH-10-3-3
MWH-10-3-R
MWH-10-3-R8
MWH-10-3-R8P
MWH-10-3-RP
ADTEK VAM-AA/AA-R2 Dual Display
ADTEK VAM-AA/AV-8
ADTEK VAM-AA/PP1-R48
ADTEK VAM-DA/AA-8
ADTEK VAM-DA/DA-8
VAM-DA/DA-I
VAM-DA/DA-N
VAM-DA/DA-R2
VAM-DA/DA-R28
VAM-DA/DA-R4
VAM-DA/DA-R48
VAM-DA/DA-R4I
ADTEK VAM-DA/DV-8
VAM-DA/DV-I
VAM-DA/DV-N
VAM-DA/DV-R28
VAM-DA/DV-R2V8
VAM-DA/DV-R48
ADTEK VAM-DV/AV-8
ADTEK VAM-DV/DA-R2
ADTEK VAM-DV/DV-8
VAM-DV/DV-8
VAM-DV/DV-I8
VAM-DV/DV-N
VAM-DV/DV-R2
VAM-DV/DV-R28
VAM-DV/DV-R2I8
VAM-DV/DV-R4
ADTEK VAM-DV/R3-8
ADTEK VAM-PM/DV-V
ADTEK VAM-R2/R2-8
ADTEK VAM-TP1/TP1-8
VAM-TP1/TP1-R4
VAM-TP1/TP1-R48
ADTEK CPM-51-D25 Power Meter
ADTEK CPM-51-I4O2R2
ADTEK CPM-52-D25
ADTEK CPM-52-I4O2R2
ADTEK CSM-321A-A Digital Panel Meter
ADTEK CSM-321A-V 3 1/2 Digits
ADTEK CSM-321D-A
ADTEK CSM-321D-I
ADTEK CSM-321D-V
ADTEK CSM-321F
ADTEK CSM-321PF
ADTEK CSM-321TR-A
ADTEK CSM-321TR-V
ADTEK CSM-421A-A 4 1/2 Digits
ADTEK CSM-421A-V
ADTEK CSM-421D-A
ADTEK CSM-421D-V
ADTEK CSM-421TR-A
ADTEK CSM-421TR-V
ADTEK CSMS-AA-D12
ADTEK CSMS-AA-D24
ADTEK CSMS-AV-D12
ADTEK CSMS-AV-D24
ADTEK CSMS-AV-D5
ADTEK CSMS-DA-D12
ADTEK CSMS-DA-D24
ADTEK CSMS-DA-D5
ADTEK CSMS-DV-D12
ADTEK CSMS-DV-D24
ADTEK CSMS-DV-D5
ADTEK VAW-R2 DC Watt Meter
VAW-R4
VAW-RC
VAW-RR
VAW-R2V
VAW-R2I
VAW-R4V
VAW-R4I
VAW-RCV
VAW-RCI
VAW-RRV
VAW-RRI
VAW-NN8
VAW-R2V8
VAW-R2I8
VAW-R4V8
VAW-R4I8
VAW-RCV8
VAW-RCI8
VAW-RRV8
VAW-RRI8
ADTEK CF Frequency Transducers
ADTEK CPF-1 Power factor 1 Phase
ADTEK CPF-3 Power Factor 3 Phase
ADTEK CQ-3 Var 3 Phase
ADTEK CW-1 Watt 1 Pase
ADTEK CW-3 Watt 3 Phase
ADTEK CWH-1 Watt Hour 1 Phase
ADTEK CWH-3 Watt Hour 3 Phase
ADTEK CWHW-3 Watt & Watt Hour 3 Phase
ADTEK CWQ-1 Watt & Var 1 Phase
ADTEK CWQ-3 Watt & Var 3 Phase
ADTEK CA-1-A1-A1 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A1-AS Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A1-D1 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A1-D3 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A1-D4 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A2-AS Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-A1 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-AS Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-D1 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-D2 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-D3 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-DO Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-LP Current  1 Phase
ADTEK CA-3-A1-A1 Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A1-AS Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A1-D1 Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A5-A1 Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A5-AS Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A5-D1 Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A5-D24 Current 3 Phase
ADTEK CV-1-V1-A1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-AS Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-D1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-D2 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-D3 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-D4 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-DO Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V3-A1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V5-A1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-VO-A1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-VO-AS Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-VO-D1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-3-V1-A1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V1-AS Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V1-D1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V3-A1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V3-AS Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V3-D1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V5-A1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V5-A2 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-VO-AS Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-VO-D2 Voltage 3 Phase
ADTEK CS1-PM-8 Digital Panel Meter
ADTEK CS1-PM-I Potentionmeter
ADTEK CS1-PM-N
ADTEK CS1-PM-V
ADTEK CS1-PR-8 Process Controller
ADTEK CS1-PR-I
ADTEK CS1-PR-N
ADTEK CS1-PR-R1
ADTEK CS1-PR-V
ADTEK CS1-RL-8 RPM Meter
ADTEK CS1-RL-8
ADTEK CS1-RL-I
ADTEK CS1-RL-N
ADTEK CS1-RL-R1
ADTEK CS1-RL-V
ADTEK CS1-RS-8 Resistor Meter
ADTEK CS1-RS-I
ADTEK CS1-SG-8 Strain Gauge meter
ADTEK CS1-SG-I
ADTEK CS1-SG-N
ADTEK CS1-SG-R1
ADTEK CS1-SG-V
ADTEK CS1-T-8 Temeperature Meter

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị Pizzato Việt Nam – part 2

Pizzato vietnam

Pizzato vietnam

Article Descroption EAN code
CS AM-01VE01 Standstill monitor safety module 2N0+1NC cat. 3 8.01885E+12
FB 4125-2SN Prewired position switch with coil spring 8.01885E+12
FB 4140-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4150-2SN Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FB 4152-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4154-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4154-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4155-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4156-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4157-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4157-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4169-2SN Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FB 4502-2SN Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FB 4502-KSM Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FB 4503-KSM Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FB 4508-KSM Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FB 4510-2SN Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FB 4512-2SN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4513-KSM Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FB 4515-2SN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4517-2SN Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4517-KSM Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4520-2SN Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FB 4520-KSM Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FB 4530-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4531-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4531-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4533-KSM Prewired position switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FB 4534-KSM Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FB 4540-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4550-KSM Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FB 4551-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4552-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4554-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4554-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4555-KSM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4556-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4557-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4569-2SN Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FB 4602-2SN Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FB 4603-2SN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FB 4608-2SN Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FB 4610-KSM Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FB 4611-2SN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4612-KSM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4615-2SN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4617-2SN Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4630-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4633-2SN Prewired position switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FB 4634-2SN Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FB 4634-KSM Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FB 4651-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4651-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4652-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4654-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4656-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4657-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4669-2SN Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FB 4803-2SN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FB 4803-KSM Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FB 4808-KSM Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FB 4810-2SN Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FB 4811-2SN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4811-KSM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4817-2SN Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4817-KSM Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4820-KSM Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FB 4825-2SN Prewired position switch with coil spring 8.01885E+12
FB 4825-KSM Prewired position switch with coil spring 8.01885E+12
FB 4833-KSM Prewired position switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FB 4834-2SN Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FB 4834-KSM Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FB 4840-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4840-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4850-KSM Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FB 4851-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4854-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4855-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4855-KSM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4856-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4856-KSM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4857-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4857-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FC 302 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FC 304 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FC 308 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FC 311 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FC 315 Limit switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FC 320 Limit switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FC 321 Limit switch, coil spring with cat’s whisker 8.01885E+12
FC 325 Limit switch with coil spring 8.01885E+12
FC 3305 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FC 3308 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FC 331 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3310 Limit switch with long piston plunger 8.01885E+12
FC 3311 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FC 3318 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FC 3319 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FC 3320 Limit switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FC 3325 Limit switch with coil spring 8.01885E+12
FC 3331 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3332 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FC 3334 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FC 3336 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FC 3338 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FC 334 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FC 335 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FC 3351 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3352 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3353-E11V9 Limit switch with porcelain roller lever 8.01885E+12
FC 3356 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FC 336 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FC 3376 Limit switch for rope actuation 8.01885E+12
FC 3378 Rope safety switch with reset for emergency stop 8.01885E+12
FC 3379 Rope safety switch without reset for simple stop 8.01885E+12
FC 338 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FC 3380 Rope safety switch without reset for simple stop 8.01885E+12
FC 3383 Rope safety switch with reset for emergency stop 8.01885E+12
FC 3384 Rope safety switch with reset for emergency stop 8.01885E+12
FC 3393 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3393-F Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3393-F1 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3393-F3 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3393-F7 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3395 Safety switch for hinged doors 8.01885E+12
FC 3404 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FC 3408 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FC 3410 Limit switch with long piston plunger 8.01885E+12
FC 3411 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FC 3419 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FC 3420 Limit switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FC 3421 Limit switch, coil spring with cat’s whisker 8.01885E+12
FC 3431 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3435 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FC 3438 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FC 3451 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3452 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3458 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FC 3478 Rope safety switch with reset for emergency stop 8.01885E+12
FC 3479 Rope safety switch without reset for simple stop 8.01885E+12
FC 3493-F2 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3493-F8 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3495 Safety switch for hinged doors 8.01885E+12
FC 353-E11 Limit switch with porcelain roller lever 8.01885E+12
FC 357 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 376 Limit switch for rope actuation 8.01885E+12
FD 1001 Limit switch with plunger 8.01885E+12
FD 1002 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1004 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1005 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1018 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1019 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1025 Limit switch with coil spring 8.01885E+12
FD 1032 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FD 1034 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FD 1035 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1036 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1038 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FD 1052 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1053-E11V9 Limit switch with porcelain roller lever 8.01885E+12
FD 1076 Limit switch for rope actuation 8.01885E+12
FD 1101 Limit switch with plunger 8.01885E+12
FD 1105 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1108 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FD 1111 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1115 Limit switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FD 1116 Limit switch with roller and stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1118 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1119 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1134 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FD 1135 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1136 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1152 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1158 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FD 1204 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1211 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1215 Limit switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FD 1216 Limit switch with roller and stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1218 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1219 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1232 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FD 1233 Limit switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FD 1234 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FD 1251 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1252 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1256 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1257 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1301 Limit switch with plunger 8.01885E+12
FD 1304 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1316 Limit switch with roller and stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1319 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1331 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1332 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FD 1335 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1351 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1352 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1357 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1402 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1404 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1405 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1408 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FD 1410 Limit switch with long piston plunger 8.01885E+12
FD 1411 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1418 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1431 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1433 Limit switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FD 1435 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1436 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1451 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1456 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1458 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FD 1501 Limit switch with plunger 8.01885E+12
FD 1502 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1504 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1511 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1515 Limit switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FD 1516 Limit switch with roller and stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1532 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FD 1533 Limit switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FD 1534 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FD 1536 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1552 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1556 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1557 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1558 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FD 1576 Limit switch for rope actuation 8.01885E+12
FD 1631 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1632 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FD 1633 Limit switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FD 1634 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FD 1635 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1636 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1638 Limit switch direction sensible 8.01885E+12
FD 1656 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1657 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1801 Limit switch with plunger 8.01885E+12
FD 1802 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1804 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1805 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1808 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FD 1810 Limit switch with long piston plunger 8.01885E+12
FD 1811 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1818 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1819 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1820 Limit switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FD 1825 Limit switch with coil spring 8.01885E+12
FD 1831 Limit switch with roller lever 8.01885E+12

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị Pizzato Việt Nam – part 2

Pizzato vietnam

Pizzato vietnam

Article Descroption EAN code
CS AM-01VE01 Standstill monitor safety module 2N0+1NC cat. 3 8.01885E+12
FB 4125-2SN Prewired position switch with coil spring 8.01885E+12
FB 4140-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4150-2SN Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FB 4152-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4154-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4154-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4155-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4156-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4157-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4157-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4169-2SN Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FB 4502-2SN Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FB 4502-KSM Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FB 4503-KSM Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FB 4508-KSM Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FB 4510-2SN Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FB 4512-2SN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4513-KSM Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FB 4515-2SN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4517-2SN Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4517-KSM Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4520-2SN Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FB 4520-KSM Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FB 4530-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4531-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4531-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4533-KSM Prewired position switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FB 4534-KSM Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FB 4540-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4550-KSM Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FB 4551-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4552-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4554-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4554-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4555-KSM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4556-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4557-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4569-2SN Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FB 4602-2SN Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FB 4603-2SN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FB 4608-2SN Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FB 4610-KSM Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FB 4611-2SN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4612-KSM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4615-2SN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4617-2SN Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4630-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4633-2SN Prewired position switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FB 4634-2SN Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FB 4634-KSM Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FB 4651-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4651-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4652-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4654-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4656-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4657-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4669-2SN Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FB 4803-2SN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FB 4803-KSM Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FB 4808-KSM Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FB 4810-2SN Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FB 4811-2SN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4811-KSM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4817-2SN Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4817-KSM Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4820-KSM Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FB 4825-2SN Prewired position switch with coil spring 8.01885E+12
FB 4825-KSM Prewired position switch with coil spring 8.01885E+12
FB 4833-KSM Prewired position switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FB 4834-2SN Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FB 4834-KSM Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FB 4840-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4840-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4850-KSM Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FB 4851-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4854-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4855-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4855-KSM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4856-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4856-KSM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4857-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4857-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FC 302 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FC 304 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FC 308 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FC 311 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FC 315 Limit switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FC 320 Limit switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FC 321 Limit switch, coil spring with cat’s whisker 8.01885E+12
FC 325 Limit switch with coil spring 8.01885E+12
FC 3305 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FC 3308 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FC 331 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3310 Limit switch with long piston plunger 8.01885E+12
FC 3311 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FC 3318 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FC 3319 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FC 3320 Limit switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FC 3325 Limit switch with coil spring 8.01885E+12
FC 3331 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3332 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FC 3334 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FC 3336 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FC 3338 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FC 334 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FC 335 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FC 3351 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3352 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3353-E11V9 Limit switch with porcelain roller lever 8.01885E+12
FC 3356 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FC 336 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FC 3376 Limit switch for rope actuation 8.01885E+12
FC 3378 Rope safety switch with reset for emergency stop 8.01885E+12
FC 3379 Rope safety switch without reset for simple stop 8.01885E+12
FC 338 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FC 3380 Rope safety switch without reset for simple stop 8.01885E+12
FC 3383 Rope safety switch with reset for emergency stop 8.01885E+12
FC 3384 Rope safety switch with reset for emergency stop 8.01885E+12
FC 3393 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3393-F Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3393-F1 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3393-F3 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3393-F7 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3395 Safety switch for hinged doors 8.01885E+12
FC 3404 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FC 3408 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FC 3410 Limit switch with long piston plunger 8.01885E+12
FC 3411 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FC 3419 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FC 3420 Limit switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FC 3421 Limit switch, coil spring with cat’s whisker 8.01885E+12
FC 3431 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3435 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FC 3438 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FC 3451 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3452 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3458 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FC 3478 Rope safety switch with reset for emergency stop 8.01885E+12
FC 3479 Rope safety switch without reset for simple stop 8.01885E+12
FC 3493-F2 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3493-F8 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3495 Safety switch for hinged doors 8.01885E+12
FC 353-E11 Limit switch with porcelain roller lever 8.01885E+12
FC 357 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 376 Limit switch for rope actuation 8.01885E+12
FD 1001 Limit switch with plunger 8.01885E+12
FD 1002 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1004 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1005 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1018 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1019 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1025 Limit switch with coil spring 8.01885E+12
FD 1032 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FD 1034 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FD 1035 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1036 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1038 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FD 1052 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1053-E11V9 Limit switch with porcelain roller lever 8.01885E+12
FD 1076 Limit switch for rope actuation 8.01885E+12
FD 1101 Limit switch with plunger 8.01885E+12
FD 1105 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1108 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FD 1111 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1115 Limit switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FD 1116 Limit switch with roller and stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1118 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1119 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1134 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FD 1135 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1136 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1152 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1158 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FD 1204 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1211 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1215 Limit switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FD 1216 Limit switch with roller and stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1218 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1219 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1232 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FD 1233 Limit switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FD 1234 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FD 1251 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1252 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1256 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1257 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1301 Limit switch with plunger 8.01885E+12
FD 1304 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1316 Limit switch with roller and stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1319 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1331 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1332 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FD 1335 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1351 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1352 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1357 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1402 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1404 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1405 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1408 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FD 1410 Limit switch with long piston plunger 8.01885E+12
FD 1411 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1418 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1431 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1433 Limit switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FD 1435 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1436 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1451 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1456 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1458 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FD 1501 Limit switch with plunger 8.01885E+12
FD 1502 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1504 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1511 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1515 Limit switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FD 1516 Limit switch with roller and stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1532 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FD 1533 Limit switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FD 1534 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FD 1536 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1552 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1556 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1557 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1558 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FD 1576 Limit switch for rope actuation 8.01885E+12
FD 1631 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1632 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FD 1633 Limit switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FD 1634 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FD 1635 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1636 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1638 Limit switch direction sensible 8.01885E+12
FD 1656 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1657 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1801 Limit switch with plunger 8.01885E+12
FD 1802 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1804 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1805 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1808 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FD 1810 Limit switch with long piston plunger 8.01885E+12
FD 1811 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1818 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1819 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1820 Limit switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FD 1825 Limit switch with coil spring 8.01885E+12
FD 1831 Limit switch with roller lever 8.01885E+12

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị Pizzato Việt Nam – part 1

Pizzato vietnam

Pizzato vietnam

Article Descroption EAN code
CS AM-01VE01 Standstill monitor safety module 2N0+1NC cat. 3 8.01885E+12
CS AR-01M024 Safety module 2NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-01M120 Safety module 2NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-01M230 Safety module 2NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-01V120 Safety module 2NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-02M120 Safety module 3NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-02M230 Safety module 3NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-02V230 Safety module 3NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-04M024 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-04M230 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-04V120 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-04X024 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-05V024 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-05V230 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-05X024 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-06V024 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-07M024 Safety module 4NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-07X024 Safety module 4NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-08M024 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-08M120 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-08M230 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-08V120 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-08X024 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-08X120 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-08X230 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-20M024 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-20M230 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-20V120 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-20X024 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-20X120 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-20X230 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-21V024 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-22V024 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-22V120 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-23V024 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-23V120 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-23X024 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-25V024 Safety module 4NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-51V024 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AT-01M024 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-01M120 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-01V024 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02X230 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-03V024 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-03V230 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-11V024 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12V120 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12V230 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12X024 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12X230 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-14V024 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS FS-13V024 Safety module 1NO+ 2NC, delayed at energizing 8.01885E+12
CS FS-14V120 Safety module 1NO+ 2NC, delayed at energizing 8.01885E+12
CS FS-14V230 Safety module 1NO+ 2NC, delayed at energizing 8.01885E+12
CS FS-21VU24 Safety timer module 1 NO+1 NC+1 CO, category 3 8.01885E+12
CS FS-31VU24 Safety timer module 1 NO+1 NC+1 CO, category 3 8.01885E+12
CS FS-51VU24 Safety timer module 1NO+1 NC+1 CO, category 3 8.01885E+12
CS ME-01X024 Expansion module 5NO+1NC 8.01885E+12
CS ME-20VU24-TF1 Expansion module 4NO+2NC, delayed at de-energizing 8.01885E+12
CS ME-20VU24-TF2 Expansion module 4NO+2NC, delayed at de-energizing 8.01885E+12
DS AA1VA Door switches with positive opening-internal contacts 8.01885E+12
DS CH1VA0 Door contact with positive opening and transparent head 8.01885E+12
DS CN1VA0 Door contact with positive opening and transparent head 8.01885E+12
DS KA2A Straight actutator for door switches-internal contacts 8.01885E+12
DS KA3A Straight actutator for door switches-internal contacts 8.01885E+12
DS KB2A Right-angled actutator for door switches-internal contacts 8.01885E+12
FA 4101-2DN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FA 4101-4DN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FA 4101-6DN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FA 4102-2DN Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FA 4102-KDM Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FA 4110-2DN Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
CS AR-01V024 Safety module 2NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-01V230 Safety module 2NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-01X024 Safety module 2NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-02M024 Safety module 3NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-02V024 Safety module 3NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-02V120 Safety module 3NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-04M120 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-04V024 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-04V230 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-04X120 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-04X230 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-05M024 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-05X120 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-08V024 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-08V230 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-20M120 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-20V024 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-20V230 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-21V120 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-21V230 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-22M024 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-22X024 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-23M024 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-24V024 Safety module 4NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-40M024 Safety module 2NO, category 2 8.01885E+12
CS AR-40V024 Safety module 2NO, category 2 8.01885E+12
CS AR-41V024 Safety module 2NO, category 2 8.01885E+12
CS AR-46V024 Safety module 1NO, category 1 8.01885E+12
CS AT-00V024-TF1 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-01V120 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-01X024 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02M120 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02M230 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02V024 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02V120 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02V230 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02X024 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02X120 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-04V024 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-10V024-TF1 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12M024 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12M120 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12M230 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12V024 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12X120 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-13V024 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS ME-01M024 Expansion module 5NO+1NC 8.01885E+12
CS ME-01V024 Expansion module 5NO+1NC 8.01885E+12
CS ME-03VU24 Expansion module 3 NO+1NC 8.01885E+12
CS ME-20VU24-TF3 Expansion module 4NO+2NC, delayed at de-energizing 8.01885E+12
DS AE1VA Door switches with positive opening-internal contacts 8.01885E+12
DS KA1A Straight actutator for door switches-internal contacts 8.01885E+12
DS KB1A Right-angled actutator for door switches-internal contacts 8.01885E+12
DS KB3A Right-angled actutator for door switches-internal contacts 8.01885E+12
FA 4101-3DN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FA 4101-5DN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FA 4101-KDM Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FA 4108-2DN Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FA 4108-KDM Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FA 4110-KDM Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FA 4111-5DN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4111-KDM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4112-KDM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4113-2DN Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FA 4113-KDM Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FA 4115-3DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4115-5DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4117-2DN Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4120-2DN Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FA 4130-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4111-2DN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4112-2DN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4115-2DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4115-6DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4115-KDM Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4117-KDM Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4120-KDM Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FA 4125-2DN Prewired position switch with coil spring 8.01885E+12
FA 4125-KDM Prewired position switch with coil spring 8.01885E+12
FA 4130-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4131-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4131-5DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4131-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4140-5DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4150-2DN Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FA 4151-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4151-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4154-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4156-2DN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FA 4157-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4169-2DN Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FA 4501-KDM Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FA 4502-2DN Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FA 4502-KDM Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FA 4508-2DN Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FA 4510-2DN Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FA 4511-2DN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4513-2DN Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FA 4513-KDM Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FA 4515-KDM Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4517-KDM Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4520-KDM Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FA 4530-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4531-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4534-2DN Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FA 4540-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4540-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4550-KDM Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FA 4551-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4552-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4554-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4556-KDM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FA 4602-KDM Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FA 4608-2DN Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FA 4608-KDM Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FA 4611-2DN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4611-KDM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4613-2DN Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FA 4615-2DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4615-4DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4615-5DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4615-KDM Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4617-2DN Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4630-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4633-2DN Prewired position switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FA 4634-2DN Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FA 4634-KDM Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FA 4640-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4651-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4652-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4652-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4654-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4655-KDM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FA 4656-KDM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FA 4657-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4669-2DN Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FA 4669-KDM Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FA 4802-2DN Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FA 4808-2DN Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FA 4808-KDM Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FA 4810-KDM Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FA 4811-KDM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4812-2DN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4812-KDM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4813-KDM Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FA 4815-2DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4820-2DN Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FA 4820-KDM Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FA 4825-KDM Prewired position switch with coil spring 8.01885E+12
FA 4830-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4831-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4831-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4833-2DN Prewired position switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FA 4833-KDM Prewired position switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FA 4834-2DN Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FA 4834-KDM Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FA 4840-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4850-2DN Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FA 4850-KDM Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FA 4851-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4851-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4852-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4852-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4854-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4855-2DN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FA 4855-KDM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FA 4857-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4869-KDM Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FB 4103-2SN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FB 4108-2SN Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FB 4108-KSM Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FB 4110-KSM Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FB 4111-2SN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4111-KSM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4112-KSM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4113-2SN Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FB 4115-2SN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?