Posts Tagged ViệT Nam

Bảng giá thiết bị Adtek Việt Nam – part 2

ADTEK CS1-T-I
ADTEK CS1-T-N
ADTEK CS1-T-R1
ADTEK CS1-T-V
ADTEK CS2-CT-8 Counter
ADTEK CS2-CT-8
ADTEK CS2-CT-I
ADTEK CS2-CT-N
ADTEK CS2-CT-R1
ADTEK CS2-CT-R2
ADTEK CS2-CT-R2I
ADTEK CS2-CT-R4I8
ADTEK CS2-PM-8 Potentionmeter
ADTEK CS2-PM-I
ADTEK CS2-PM-N
ADTEK CS2-PM-R2
ADTEK CS2-PM-R28
ADTEK CS2-PM-R2I
ADTEK CS2-PM-R4
ADTEK CS2-PR-8 Process Controller
ADTEK CS2-PR-I
ADTEK CS2-PR-I8
ADTEK CS2-PR-N
ADTEK CS2-PR-R2
ADTEK CS2-PR-R28
ADTEK CS2-PR-R2I
ADTEK CS2-PR-R2I8
ADTEK CS2-PR-R2V
ADTEK CS2-PR-R4
ADTEK CS2-PR-R48
ADTEK CS2-PR-R4I
ADTEK CS2-PR-R4I8
ADTEK CS2-PR-R4V
ADTEK CS2-PR-V
ADTEK CS2-PR-V8
ADTEK CS2-RL-8 RPM Meter
ADTEK CS2-RL-I
ADTEK CS2-RL-N
ADTEK CS2-RL-R1
ADTEK CS2-RL-R2
ADTEK CS2-RL-R2I
ADTEK CS2-RL-R2I8
ADTEK CS2-RL-R4I8
ADTEK CS2-RL-V
ADTEK CS2-RL-V8
ADTEK CS2-RS-8 Resistor Meter
ADTEK CS2-RS-R2
ADTEK CS2-RS-R28
ADTEK CS2-RS-R4
ADTEK CS2-RS-R48
ADTEK CS2-RS-R4I8
ADTEK CS2-SG-8 Strain Gauge meter
ADTEK CS2-SG-I
ADTEK CS2-SG-N
ADTEK CS2-SG-R2
ADTEK CS2-SG-R28
ADTEK CS2-SG-R2I
ADTEK CS2-SG-R2I8
ADTEK CS2-SG-R2V8
ADTEK CS2-SG-R4
ADTEK CS2-SG-R48
ADTEK CS2-SG-R4I
ADTEK CS2-SG-R4I8
ADTEK CS2-SG-R4V
ADTEK CS2-SG-V
ADTEK CS2-SG-V8
ADTEK CS2-T-I Temeperature Meter
ADTEK CS2-T-R2
ADTEK CS2-T-R28
ADTEK CS2-T-R2I
ADTEK CS2-T-R2I8
ADTEK CS2-T-R2V
ADTEK CS2-T-R4
ADTEK CS2-T-R48
ADTEK CS2-T-R4I
ADTEK CS2-T-V
ADTEK CS2-TM-AI-8 Totalizer
ADTEK CS2-TM-AI-I
ADTEK CS2-TM-AI-I8P
ADTEK CS2-TM-AI-N
ADTEK CS2-TM-AI-R1I
ADTEK CS2-TM-AI-R2
ADTEK CS2-TM-AI-R28
ADTEK CS2-TM-AI-R2I
ADTEK CS2-TM-AI-R2I8
ADTEK CS2-TM-AI-R2I8P
ADTEK CS2-TM-AI-R2V8
ADTEK CS2-TM-AI-R3
ADTEK CS2-TM-AI-R48
ADTEK CS2-TM-AI-R48P
ADTEK CS2-TM-P-I Totalizer
ADTEK CS2-TM-P-IP
ADTEK CS2-TM-P-N
ADTEK CS2-TM-P-P
ADTEK CS2-TM-P-R2
ADTEK CS2-TM-P-R2I
ADTEK CS2-TM-P-R2P
ADTEK CS2-TM-P-R4
ADTEK CS2-TM-P-R4I8P
ADTEK CS3-PR-8 48X24 4 1/2 Digits
ADTEK CS3-PR-I Process Controller
ADTEK CS3-PR-N
ADTEK CS3-PR-R2
ADTEK CS3-PR-R28
ADTEK CS3-PR-R2V
ADTEK CS3-PR-V
ADTEK CSMS-TK-D12 48X24 3 1/2 Digits
ADTEK CSMS-TK-D24 Temeperature Meter
ADTEK CSMS-TP-D12
ADTEK CSMS-TP-D24
ADTEK CSR-321H Digital Panel Meter
ADTEK CSR-321mA
ADTEK CSR-321mA-E3
ADTEK CSR-321mV
ADTEK CSR-321RP
ADTEK CSR-321SG
ADTEK CSR-321V
ADTEK CSR-421H
ADTEK CSR-421mA
ADTEK CSR-421mA-E3
ADTEK CSR-421mV
ADTEK CSR-421R
ADTEK CSR-421RP
ADTEK CSR-421V
ADTEK CST-321M-TC Temeperature Meter
ADTEK CST-321M-TP
ADTEK CST-321TC
ADTEK CST-321TP
ADTEK CST-421TP
ADTEK MT-CL Converter
ADTEK MT-DA
ADTEK MT-DF
ADTEK MT-FD
ADTEK MT-FF
ADTEK MT-RT
ADTEK MT-RTD
ADTEK MT-SG
ADTEK MT-VI
ADTEK NT-PM
ADTEK NT-SG
ADTEK NT-TR
ADTEK NT-VA
ADTEK ST-LC-8 Signal Conditional
ADTEK ST-LC-I
ADTEK ST-LC-I8
ADTEK ST-LC-R1
ADTEK ST-LC-V
ADTEK ST-LC-V8
ADTEK ST-PM-V
ADTEK ST-PR-8
ADTEK ST-PR-I
ADTEK ST-PR-I8
ADTEK ST-PR-R1
ADTEK ST-PR-R1I
ADTEK ST-PR-V
ADTEK ST-PR-V8
ADTEK ST-RL-8
ADTEK ST-RL-I
ADTEK ST-RL-R1
ADTEK ST-RL-R18
ADTEK ST-RL-R1I
ADTEK ST-RL-V
ADTEK ST-SG-8
ADTEK ST-SG-N
ADTEK ST-SG-R1I
ADTEK ST-SG-V
ADTEK ST-SG-V8
ADTEK ST-T-8
ADTEK ST-T-I
ADTEK ST-T-R1
ADTEK ST-T-R2
ADTEK ST-VA-8
ADTEK ST-VA-I
ADTEK ST-VA-R1
ADTEK ST-VA-R1I
ADTEK ST-VA-R2
ADTEK ST-VA-V
ADTEK ST-VA-V8
ADTEK SD-TR1
ADTEK SD-VA1
ADTEK SD-VA2
ADTEK TT-J-D Temeperature Transmitter
ADTEK TT-J-G
ADTEK TT-K-D
ADTEK TT-K-E
ADTEK TT-K-F
ADTEK TT-K-G
ADTEK TT-K-H
ADTEK TT-K-I
ADTEK TT-K-J
ADTEK TT-K-K
ADTEK TT-K-O
ADTEK TT-P-0/150
ADTEK TT-P-0/300
ADTEK TT-P–20/+50
ADTEK TT-P–50/+50
ADTEK TT-P-A
ADTEK TT-P-B
ADTEK TT-P-C
ADTEK TT-P-D
ADTEK TT-P-E
ADTEK TT-P-F
ADTEK TT-P-G
ADTEK TT-P-H
ADTEK TT-P-O
ADTEK TT-R-O
ADTEK TT-T-0/150
ADTEK TT-T-E
ADTEK CSP-1-10
ADTEK CSP-1-12
ADTEK CSP-1-24
ADTEK CSP-2-025-24
ADTEK CSP-2-050-24
ADTEK CSP-2-150-24
ADTEK CSP-2-24
ADTEK CSP-2-24-100
ADTEK CSP-2-25-05
ADTEK CSP-2-25-12
ADTEK CSP-2-300-24
ADTEK CSP-2-500-24
ADTEK CSP-3-045-24-OV
ADTEK CSP-3-072-24-OV
ADTEK CSP-3-120-24-OV
ADTEK CSP-3-500-24
ADTEK TS-TT-K-I Temperature sensor
TS-TT-K-K
TS-TT-K-O
TS-TT-P-A
TS-TT-P-B
TS-TT-P-C
TS-TT-P-D
TS-TT-P-E
TS-TT-P-O
ADTEK CM1-PR-N 4 Digits Process meter
CM1-PR-R2
CM1-PR-I
CM1-PR-V
CM1-PR-8
ADTEK CM1-VA-N
CM1-VA-R2
CM1-VA-I
CM1-VA-V
CM1-VA-8
ADTEK CM1-RL-N
CM1-RL-R2
CM1-RL-I
CM1-RL-V
CM1-RL-8
ADTEK DL1
ADTEK A6-SG-N
A6-SG-V
A6-SG-I
A6-SG-8
A6-SG-V8
A6-SG-I8
A6-SG-R4
A6-SG-R4V
A6-SG-R4I
A6-SG-R4V8
A6-SG-R4I8
ADTEK AT-PR1 Signal Converter
AT-PR2
AT-VA1
AT-VA2
AT-TR1
AT-TR2
AT-TC1
AT-TC2
CSN-VA 3 1/2 Digits Meter
CSN-PR
Code : 8 RS485, N None ,R Relay , V Analouge Voltage, I Analouge Current

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị Adtek Việt Nam – part 2

ADTEK CS1-T-I
ADTEK CS1-T-N
ADTEK CS1-T-R1
ADTEK CS1-T-V
ADTEK CS2-CT-8 Counter
ADTEK CS2-CT-8
ADTEK CS2-CT-I
ADTEK CS2-CT-N
ADTEK CS2-CT-R1
ADTEK CS2-CT-R2
ADTEK CS2-CT-R2I
ADTEK CS2-CT-R4I8
ADTEK CS2-PM-8 Potentionmeter
ADTEK CS2-PM-I
ADTEK CS2-PM-N
ADTEK CS2-PM-R2
ADTEK CS2-PM-R28
ADTEK CS2-PM-R2I
ADTEK CS2-PM-R4
ADTEK CS2-PR-8 Process Controller
ADTEK CS2-PR-I
ADTEK CS2-PR-I8
ADTEK CS2-PR-N
ADTEK CS2-PR-R2
ADTEK CS2-PR-R28
ADTEK CS2-PR-R2I
ADTEK CS2-PR-R2I8
ADTEK CS2-PR-R2V
ADTEK CS2-PR-R4
ADTEK CS2-PR-R48
ADTEK CS2-PR-R4I
ADTEK CS2-PR-R4I8
ADTEK CS2-PR-R4V
ADTEK CS2-PR-V
ADTEK CS2-PR-V8
ADTEK CS2-RL-8 RPM Meter
ADTEK CS2-RL-I
ADTEK CS2-RL-N
ADTEK CS2-RL-R1
ADTEK CS2-RL-R2
ADTEK CS2-RL-R2I
ADTEK CS2-RL-R2I8
ADTEK CS2-RL-R4I8
ADTEK CS2-RL-V
ADTEK CS2-RL-V8
ADTEK CS2-RS-8 Resistor Meter
ADTEK CS2-RS-R2
ADTEK CS2-RS-R28
ADTEK CS2-RS-R4
ADTEK CS2-RS-R48
ADTEK CS2-RS-R4I8
ADTEK CS2-SG-8 Strain Gauge meter
ADTEK CS2-SG-I
ADTEK CS2-SG-N
ADTEK CS2-SG-R2
ADTEK CS2-SG-R28
ADTEK CS2-SG-R2I
ADTEK CS2-SG-R2I8
ADTEK CS2-SG-R2V8
ADTEK CS2-SG-R4
ADTEK CS2-SG-R48
ADTEK CS2-SG-R4I
ADTEK CS2-SG-R4I8
ADTEK CS2-SG-R4V
ADTEK CS2-SG-V
ADTEK CS2-SG-V8
ADTEK CS2-T-I Temeperature Meter
ADTEK CS2-T-R2
ADTEK CS2-T-R28
ADTEK CS2-T-R2I
ADTEK CS2-T-R2I8
ADTEK CS2-T-R2V
ADTEK CS2-T-R4
ADTEK CS2-T-R48
ADTEK CS2-T-R4I
ADTEK CS2-T-V
ADTEK CS2-TM-AI-8 Totalizer
ADTEK CS2-TM-AI-I
ADTEK CS2-TM-AI-I8P
ADTEK CS2-TM-AI-N
ADTEK CS2-TM-AI-R1I
ADTEK CS2-TM-AI-R2
ADTEK CS2-TM-AI-R28
ADTEK CS2-TM-AI-R2I
ADTEK CS2-TM-AI-R2I8
ADTEK CS2-TM-AI-R2I8P
ADTEK CS2-TM-AI-R2V8
ADTEK CS2-TM-AI-R3
ADTEK CS2-TM-AI-R48
ADTEK CS2-TM-AI-R48P
ADTEK CS2-TM-P-I Totalizer
ADTEK CS2-TM-P-IP
ADTEK CS2-TM-P-N
ADTEK CS2-TM-P-P
ADTEK CS2-TM-P-R2
ADTEK CS2-TM-P-R2I
ADTEK CS2-TM-P-R2P
ADTEK CS2-TM-P-R4
ADTEK CS2-TM-P-R4I8P
ADTEK CS3-PR-8 48X24 4 1/2 Digits
ADTEK CS3-PR-I Process Controller
ADTEK CS3-PR-N
ADTEK CS3-PR-R2
ADTEK CS3-PR-R28
ADTEK CS3-PR-R2V
ADTEK CS3-PR-V
ADTEK CSMS-TK-D12 48X24 3 1/2 Digits
ADTEK CSMS-TK-D24 Temeperature Meter
ADTEK CSMS-TP-D12
ADTEK CSMS-TP-D24
ADTEK CSR-321H Digital Panel Meter
ADTEK CSR-321mA
ADTEK CSR-321mA-E3
ADTEK CSR-321mV
ADTEK CSR-321RP
ADTEK CSR-321SG
ADTEK CSR-321V
ADTEK CSR-421H
ADTEK CSR-421mA
ADTEK CSR-421mA-E3
ADTEK CSR-421mV
ADTEK CSR-421R
ADTEK CSR-421RP
ADTEK CSR-421V
ADTEK CST-321M-TC Temeperature Meter
ADTEK CST-321M-TP
ADTEK CST-321TC
ADTEK CST-321TP
ADTEK CST-421TP
ADTEK MT-CL Converter
ADTEK MT-DA
ADTEK MT-DF
ADTEK MT-FD
ADTEK MT-FF
ADTEK MT-RT
ADTEK MT-RTD
ADTEK MT-SG
ADTEK MT-VI
ADTEK NT-PM
ADTEK NT-SG
ADTEK NT-TR
ADTEK NT-VA
ADTEK ST-LC-8 Signal Conditional
ADTEK ST-LC-I
ADTEK ST-LC-I8
ADTEK ST-LC-R1
ADTEK ST-LC-V
ADTEK ST-LC-V8
ADTEK ST-PM-V
ADTEK ST-PR-8
ADTEK ST-PR-I
ADTEK ST-PR-I8
ADTEK ST-PR-R1
ADTEK ST-PR-R1I
ADTEK ST-PR-V
ADTEK ST-PR-V8
ADTEK ST-RL-8
ADTEK ST-RL-I
ADTEK ST-RL-R1
ADTEK ST-RL-R18
ADTEK ST-RL-R1I
ADTEK ST-RL-V
ADTEK ST-SG-8
ADTEK ST-SG-N
ADTEK ST-SG-R1I
ADTEK ST-SG-V
ADTEK ST-SG-V8
ADTEK ST-T-8
ADTEK ST-T-I
ADTEK ST-T-R1
ADTEK ST-T-R2
ADTEK ST-VA-8
ADTEK ST-VA-I
ADTEK ST-VA-R1
ADTEK ST-VA-R1I
ADTEK ST-VA-R2
ADTEK ST-VA-V
ADTEK ST-VA-V8
ADTEK SD-TR1
ADTEK SD-VA1
ADTEK SD-VA2
ADTEK TT-J-D Temeperature Transmitter
ADTEK TT-J-G
ADTEK TT-K-D
ADTEK TT-K-E
ADTEK TT-K-F
ADTEK TT-K-G
ADTEK TT-K-H
ADTEK TT-K-I
ADTEK TT-K-J
ADTEK TT-K-K
ADTEK TT-K-O
ADTEK TT-P-0/150
ADTEK TT-P-0/300
ADTEK TT-P–20/+50
ADTEK TT-P–50/+50
ADTEK TT-P-A
ADTEK TT-P-B
ADTEK TT-P-C
ADTEK TT-P-D
ADTEK TT-P-E
ADTEK TT-P-F
ADTEK TT-P-G
ADTEK TT-P-H
ADTEK TT-P-O
ADTEK TT-R-O
ADTEK TT-T-0/150
ADTEK TT-T-E
ADTEK CSP-1-10
ADTEK CSP-1-12
ADTEK CSP-1-24
ADTEK CSP-2-025-24
ADTEK CSP-2-050-24
ADTEK CSP-2-150-24
ADTEK CSP-2-24
ADTEK CSP-2-24-100
ADTEK CSP-2-25-05
ADTEK CSP-2-25-12
ADTEK CSP-2-300-24
ADTEK CSP-2-500-24
ADTEK CSP-3-045-24-OV
ADTEK CSP-3-072-24-OV
ADTEK CSP-3-120-24-OV
ADTEK CSP-3-500-24
ADTEK TS-TT-K-I Temperature sensor
TS-TT-K-K
TS-TT-K-O
TS-TT-P-A
TS-TT-P-B
TS-TT-P-C
TS-TT-P-D
TS-TT-P-E
TS-TT-P-O
ADTEK CM1-PR-N 4 Digits Process meter
CM1-PR-R2
CM1-PR-I
CM1-PR-V
CM1-PR-8
ADTEK CM1-VA-N
CM1-VA-R2
CM1-VA-I
CM1-VA-V
CM1-VA-8
ADTEK CM1-RL-N
CM1-RL-R2
CM1-RL-I
CM1-RL-V
CM1-RL-8
ADTEK DL1
ADTEK A6-SG-N
A6-SG-V
A6-SG-I
A6-SG-8
A6-SG-V8
A6-SG-I8
A6-SG-R4
A6-SG-R4V
A6-SG-R4I
A6-SG-R4V8
A6-SG-R4I8
ADTEK AT-PR1 Signal Converter
AT-PR2
AT-VA1
AT-VA2
AT-TR1
AT-TR2
AT-TC1
AT-TC2
CSN-VA 3 1/2 Digits Meter
CSN-PR
Code : 8 RS485, N None ,R Relay , V Analouge Voltage, I Analouge Current

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị Adtek Việt Nam – part 1

 

Brand Code Description
ADTEK CS1-F-8 Digital Panel Meter
CS1-F-N Frequency
CS1-F-R1
ADTEK CS1-VA-AA-8 Voltage/Current
CS1-VA-AA-I
CS1-VA-AA-N
CS1-VA-AA-R1
CS1-VA-AA-V
ADTEK CS1-VA-AV-8 Voltage/Current
CS1-VA-AV-I
CS1-VA-AV-N
CS1-VA-AV-R1
CS1-VA-AV-V
ADTEK CS1-VA-DA-8 Voltage/Current
CS1-VA-DA-N
CS1-VA-DA-R1
ADTEK CS1-VA-DV-8 Voltage/Current
CS1-VA-DV-I
CS1-VA-DV-N
CS1-VA-DV-R1
CS1-VA-DV-V
ADTEK CS1-VA-TA-I Voltage/Current
CS1-VA-TA-N
ADTEK CS1-VA-TV-N Voltage/Current
ADTEK CS2-F-I Frequency
CS2-F-N
CS2-F-R2
ADTEK CS2-TM-mV-N Totalizer
CS2-TM-mV-R2
CS2-TM-mV-R2I
CS2-TM-mV-V
ADTEK CS2-VA-AA-8 Voltage/Current
CS2-VA-AA-I
CS2-VA-AA-R2
CS2-VA-AA-R28
CS2-VA-AA-R2I
CS2-VA-AA-R2V
CS2-VA-AA-R4
CS2-VA-AA-R4I
CS2-VA-AA-V
ADTEK CS2-VA-AV-8 Voltage/Current
CS2-VA-AV-I
CS2-VA-AV-N
CS2-VA-AV-R2I
CS2-VA-AV-R4
CS2-VA-AV-R48
CS2-VA-AV-V
ADTEK CS2-VA-DA-8 Voltage/Current
CS2-VA-DA-I
CS2-VA-DA-I8
CS2-VA-DA-N
CS2-VA-DA-R2
CS2-VA-DA-R28
CS2-VA-DA-R2I8
CS2-VA-DA-R48
ADTEK CS2-VA-DV-8 Voltage/Current
CS2-VA-DV-I
CS2-VA-DV-N
CS2-VA-DV-R2
CS2-VA-DV-R28
CS2-VA-DV-R2I
CS2-VA-DV-R2I8
CS2-VA-DV-R4
CS2-VA-DV-R48
CS2-VA-DV-V
ADTEK CS2-VA-TA-R4 Voltage/Current
ADTEK MPF-5 Power Factor
ADTEK MW-5-1-8 Watts 1 Phase
MW-5-1-N
ADTEK MW-5-3-I Watts 3 Phase
MW-5-3-N
MW-5-3-R18
MW-5-3-V
ADTEK MWH-10-1-8 Watt & Watt Hour
MWH-10-1-8 1 Phase
MWH-10-1-I8
MWH-10-1-N
MWH-10-1-P
ADTEK MWH-10-3-8 Watt & Watt Hour
MWH-10-3-8 3 Phase
MWH-10-3-8P
MWH-10-3-I
MWH-10-3-N
MWH-10-3-3
MWH-10-3-R
MWH-10-3-R8
MWH-10-3-R8P
MWH-10-3-RP
ADTEK VAM-AA/AA-R2 Dual Display
ADTEK VAM-AA/AV-8
ADTEK VAM-AA/PP1-R48
ADTEK VAM-DA/AA-8
ADTEK VAM-DA/DA-8
VAM-DA/DA-I
VAM-DA/DA-N
VAM-DA/DA-R2
VAM-DA/DA-R28
VAM-DA/DA-R4
VAM-DA/DA-R48
VAM-DA/DA-R4I
ADTEK VAM-DA/DV-8
VAM-DA/DV-I
VAM-DA/DV-N
VAM-DA/DV-R28
VAM-DA/DV-R2V8
VAM-DA/DV-R48
ADTEK VAM-DV/AV-8
ADTEK VAM-DV/DA-R2
ADTEK VAM-DV/DV-8
VAM-DV/DV-8
VAM-DV/DV-I8
VAM-DV/DV-N
VAM-DV/DV-R2
VAM-DV/DV-R28
VAM-DV/DV-R2I8
VAM-DV/DV-R4
ADTEK VAM-DV/R3-8
ADTEK VAM-PM/DV-V
ADTEK VAM-R2/R2-8
ADTEK VAM-TP1/TP1-8
VAM-TP1/TP1-R4
VAM-TP1/TP1-R48
ADTEK CPM-51-D25 Power Meter
ADTEK CPM-51-I4O2R2
ADTEK CPM-52-D25
ADTEK CPM-52-I4O2R2
ADTEK CSM-321A-A Digital Panel Meter
ADTEK CSM-321A-V 3 1/2 Digits
ADTEK CSM-321D-A
ADTEK CSM-321D-I
ADTEK CSM-321D-V
ADTEK CSM-321F
ADTEK CSM-321PF
ADTEK CSM-321TR-A
ADTEK CSM-321TR-V
ADTEK CSM-421A-A 4 1/2 Digits
ADTEK CSM-421A-V
ADTEK CSM-421D-A
ADTEK CSM-421D-V
ADTEK CSM-421TR-A
ADTEK CSM-421TR-V
ADTEK CSMS-AA-D12
ADTEK CSMS-AA-D24
ADTEK CSMS-AV-D12
ADTEK CSMS-AV-D24
ADTEK CSMS-AV-D5
ADTEK CSMS-DA-D12
ADTEK CSMS-DA-D24
ADTEK CSMS-DA-D5
ADTEK CSMS-DV-D12
ADTEK CSMS-DV-D24
ADTEK CSMS-DV-D5
ADTEK VAW-R2 DC Watt Meter
VAW-R4
VAW-RC
VAW-RR
VAW-R2V
VAW-R2I
VAW-R4V
VAW-R4I
VAW-RCV
VAW-RCI
VAW-RRV
VAW-RRI
VAW-NN8
VAW-R2V8
VAW-R2I8
VAW-R4V8
VAW-R4I8
VAW-RCV8
VAW-RCI8
VAW-RRV8
VAW-RRI8
ADTEK CF Frequency Transducers
ADTEK CPF-1 Power factor 1 Phase
ADTEK CPF-3 Power Factor 3 Phase
ADTEK CQ-3 Var 3 Phase
ADTEK CW-1 Watt 1 Pase
ADTEK CW-3 Watt 3 Phase
ADTEK CWH-1 Watt Hour 1 Phase
ADTEK CWH-3 Watt Hour 3 Phase
ADTEK CWHW-3 Watt & Watt Hour 3 Phase
ADTEK CWQ-1 Watt & Var 1 Phase
ADTEK CWQ-3 Watt & Var 3 Phase
ADTEK CA-1-A1-A1 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A1-AS Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A1-D1 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A1-D3 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A1-D4 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A2-AS Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-A1 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-AS Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-D1 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-D2 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-D3 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-DO Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-LP Current  1 Phase
ADTEK CA-3-A1-A1 Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A1-AS Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A1-D1 Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A5-A1 Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A5-AS Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A5-D1 Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A5-D24 Current 3 Phase
ADTEK CV-1-V1-A1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-AS Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-D1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-D2 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-D3 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-D4 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-DO Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V3-A1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V5-A1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-VO-A1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-VO-AS Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-VO-D1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-3-V1-A1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V1-AS Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V1-D1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V3-A1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V3-AS Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V3-D1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V5-A1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V5-A2 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-VO-AS Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-VO-D2 Voltage 3 Phase
ADTEK CS1-PM-8 Digital Panel Meter
ADTEK CS1-PM-I Potentionmeter
ADTEK CS1-PM-N
ADTEK CS1-PM-V
ADTEK CS1-PR-8 Process Controller
ADTEK CS1-PR-I
ADTEK CS1-PR-N
ADTEK CS1-PR-R1
ADTEK CS1-PR-V
ADTEK CS1-RL-8 RPM Meter
ADTEK CS1-RL-8
ADTEK CS1-RL-I
ADTEK CS1-RL-N
ADTEK CS1-RL-R1
ADTEK CS1-RL-V
ADTEK CS1-RS-8 Resistor Meter
ADTEK CS1-RS-I
ADTEK CS1-SG-8 Strain Gauge meter
ADTEK CS1-SG-I
ADTEK CS1-SG-N
ADTEK CS1-SG-R1
ADTEK CS1-SG-V
ADTEK CS1-T-8 Temeperature Meter

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị Adtek Việt Nam – part 1

 

Brand Code Description
ADTEK CS1-F-8 Digital Panel Meter
CS1-F-N Frequency
CS1-F-R1
ADTEK CS1-VA-AA-8 Voltage/Current
CS1-VA-AA-I
CS1-VA-AA-N
CS1-VA-AA-R1
CS1-VA-AA-V
ADTEK CS1-VA-AV-8 Voltage/Current
CS1-VA-AV-I
CS1-VA-AV-N
CS1-VA-AV-R1
CS1-VA-AV-V
ADTEK CS1-VA-DA-8 Voltage/Current
CS1-VA-DA-N
CS1-VA-DA-R1
ADTEK CS1-VA-DV-8 Voltage/Current
CS1-VA-DV-I
CS1-VA-DV-N
CS1-VA-DV-R1
CS1-VA-DV-V
ADTEK CS1-VA-TA-I Voltage/Current
CS1-VA-TA-N
ADTEK CS1-VA-TV-N Voltage/Current
ADTEK CS2-F-I Frequency
CS2-F-N
CS2-F-R2
ADTEK CS2-TM-mV-N Totalizer
CS2-TM-mV-R2
CS2-TM-mV-R2I
CS2-TM-mV-V
ADTEK CS2-VA-AA-8 Voltage/Current
CS2-VA-AA-I
CS2-VA-AA-R2
CS2-VA-AA-R28
CS2-VA-AA-R2I
CS2-VA-AA-R2V
CS2-VA-AA-R4
CS2-VA-AA-R4I
CS2-VA-AA-V
ADTEK CS2-VA-AV-8 Voltage/Current
CS2-VA-AV-I
CS2-VA-AV-N
CS2-VA-AV-R2I
CS2-VA-AV-R4
CS2-VA-AV-R48
CS2-VA-AV-V
ADTEK CS2-VA-DA-8 Voltage/Current
CS2-VA-DA-I
CS2-VA-DA-I8
CS2-VA-DA-N
CS2-VA-DA-R2
CS2-VA-DA-R28
CS2-VA-DA-R2I8
CS2-VA-DA-R48
ADTEK CS2-VA-DV-8 Voltage/Current
CS2-VA-DV-I
CS2-VA-DV-N
CS2-VA-DV-R2
CS2-VA-DV-R28
CS2-VA-DV-R2I
CS2-VA-DV-R2I8
CS2-VA-DV-R4
CS2-VA-DV-R48
CS2-VA-DV-V
ADTEK CS2-VA-TA-R4 Voltage/Current
ADTEK MPF-5 Power Factor
ADTEK MW-5-1-8 Watts 1 Phase
MW-5-1-N
ADTEK MW-5-3-I Watts 3 Phase
MW-5-3-N
MW-5-3-R18
MW-5-3-V
ADTEK MWH-10-1-8 Watt & Watt Hour
MWH-10-1-8 1 Phase
MWH-10-1-I8
MWH-10-1-N
MWH-10-1-P
ADTEK MWH-10-3-8 Watt & Watt Hour
MWH-10-3-8 3 Phase
MWH-10-3-8P
MWH-10-3-I
MWH-10-3-N
MWH-10-3-3
MWH-10-3-R
MWH-10-3-R8
MWH-10-3-R8P
MWH-10-3-RP
ADTEK VAM-AA/AA-R2 Dual Display
ADTEK VAM-AA/AV-8
ADTEK VAM-AA/PP1-R48
ADTEK VAM-DA/AA-8
ADTEK VAM-DA/DA-8
VAM-DA/DA-I
VAM-DA/DA-N
VAM-DA/DA-R2
VAM-DA/DA-R28
VAM-DA/DA-R4
VAM-DA/DA-R48
VAM-DA/DA-R4I
ADTEK VAM-DA/DV-8
VAM-DA/DV-I
VAM-DA/DV-N
VAM-DA/DV-R28
VAM-DA/DV-R2V8
VAM-DA/DV-R48
ADTEK VAM-DV/AV-8
ADTEK VAM-DV/DA-R2
ADTEK VAM-DV/DV-8
VAM-DV/DV-8
VAM-DV/DV-I8
VAM-DV/DV-N
VAM-DV/DV-R2
VAM-DV/DV-R28
VAM-DV/DV-R2I8
VAM-DV/DV-R4
ADTEK VAM-DV/R3-8
ADTEK VAM-PM/DV-V
ADTEK VAM-R2/R2-8
ADTEK VAM-TP1/TP1-8
VAM-TP1/TP1-R4
VAM-TP1/TP1-R48
ADTEK CPM-51-D25 Power Meter
ADTEK CPM-51-I4O2R2
ADTEK CPM-52-D25
ADTEK CPM-52-I4O2R2
ADTEK CSM-321A-A Digital Panel Meter
ADTEK CSM-321A-V 3 1/2 Digits
ADTEK CSM-321D-A
ADTEK CSM-321D-I
ADTEK CSM-321D-V
ADTEK CSM-321F
ADTEK CSM-321PF
ADTEK CSM-321TR-A
ADTEK CSM-321TR-V
ADTEK CSM-421A-A 4 1/2 Digits
ADTEK CSM-421A-V
ADTEK CSM-421D-A
ADTEK CSM-421D-V
ADTEK CSM-421TR-A
ADTEK CSM-421TR-V
ADTEK CSMS-AA-D12
ADTEK CSMS-AA-D24
ADTEK CSMS-AV-D12
ADTEK CSMS-AV-D24
ADTEK CSMS-AV-D5
ADTEK CSMS-DA-D12
ADTEK CSMS-DA-D24
ADTEK CSMS-DA-D5
ADTEK CSMS-DV-D12
ADTEK CSMS-DV-D24
ADTEK CSMS-DV-D5
ADTEK VAW-R2 DC Watt Meter
VAW-R4
VAW-RC
VAW-RR
VAW-R2V
VAW-R2I
VAW-R4V
VAW-R4I
VAW-RCV
VAW-RCI
VAW-RRV
VAW-RRI
VAW-NN8
VAW-R2V8
VAW-R2I8
VAW-R4V8
VAW-R4I8
VAW-RCV8
VAW-RCI8
VAW-RRV8
VAW-RRI8
ADTEK CF Frequency Transducers
ADTEK CPF-1 Power factor 1 Phase
ADTEK CPF-3 Power Factor 3 Phase
ADTEK CQ-3 Var 3 Phase
ADTEK CW-1 Watt 1 Pase
ADTEK CW-3 Watt 3 Phase
ADTEK CWH-1 Watt Hour 1 Phase
ADTEK CWH-3 Watt Hour 3 Phase
ADTEK CWHW-3 Watt & Watt Hour 3 Phase
ADTEK CWQ-1 Watt & Var 1 Phase
ADTEK CWQ-3 Watt & Var 3 Phase
ADTEK CA-1-A1-A1 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A1-AS Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A1-D1 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A1-D3 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A1-D4 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A2-AS Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-A1 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-AS Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-D1 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-D2 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-D3 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-DO Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-LP Current  1 Phase
ADTEK CA-3-A1-A1 Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A1-AS Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A1-D1 Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A5-A1 Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A5-AS Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A5-D1 Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A5-D24 Current 3 Phase
ADTEK CV-1-V1-A1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-AS Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-D1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-D2 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-D3 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-D4 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-DO Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V3-A1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V5-A1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-VO-A1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-VO-AS Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-VO-D1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-3-V1-A1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V1-AS Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V1-D1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V3-A1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V3-AS Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V3-D1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V5-A1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V5-A2 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-VO-AS Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-VO-D2 Voltage 3 Phase
ADTEK CS1-PM-8 Digital Panel Meter
ADTEK CS1-PM-I Potentionmeter
ADTEK CS1-PM-N
ADTEK CS1-PM-V
ADTEK CS1-PR-8 Process Controller
ADTEK CS1-PR-I
ADTEK CS1-PR-N
ADTEK CS1-PR-R1
ADTEK CS1-PR-V
ADTEK CS1-RL-8 RPM Meter
ADTEK CS1-RL-8
ADTEK CS1-RL-I
ADTEK CS1-RL-N
ADTEK CS1-RL-R1
ADTEK CS1-RL-V
ADTEK CS1-RS-8 Resistor Meter
ADTEK CS1-RS-I
ADTEK CS1-SG-8 Strain Gauge meter
ADTEK CS1-SG-I
ADTEK CS1-SG-N
ADTEK CS1-SG-R1
ADTEK CS1-SG-V
ADTEK CS1-T-8 Temeperature Meter

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị Pizzato Việt Nam – part 2

Pizzato vietnam

Pizzato vietnam

Article Descroption EAN code
CS AM-01VE01 Standstill monitor safety module 2N0+1NC cat. 3 8.01885E+12
FB 4125-2SN Prewired position switch with coil spring 8.01885E+12
FB 4140-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4150-2SN Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FB 4152-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4154-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4154-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4155-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4156-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4157-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4157-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4169-2SN Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FB 4502-2SN Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FB 4502-KSM Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FB 4503-KSM Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FB 4508-KSM Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FB 4510-2SN Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FB 4512-2SN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4513-KSM Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FB 4515-2SN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4517-2SN Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4517-KSM Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4520-2SN Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FB 4520-KSM Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FB 4530-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4531-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4531-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4533-KSM Prewired position switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FB 4534-KSM Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FB 4540-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4550-KSM Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FB 4551-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4552-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4554-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4554-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4555-KSM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4556-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4557-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4569-2SN Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FB 4602-2SN Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FB 4603-2SN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FB 4608-2SN Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FB 4610-KSM Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FB 4611-2SN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4612-KSM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4615-2SN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4617-2SN Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4630-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4633-2SN Prewired position switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FB 4634-2SN Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FB 4634-KSM Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FB 4651-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4651-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4652-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4654-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4656-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4657-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4669-2SN Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FB 4803-2SN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FB 4803-KSM Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FB 4808-KSM Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FB 4810-2SN Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FB 4811-2SN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4811-KSM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4817-2SN Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4817-KSM Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4820-KSM Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FB 4825-2SN Prewired position switch with coil spring 8.01885E+12
FB 4825-KSM Prewired position switch with coil spring 8.01885E+12
FB 4833-KSM Prewired position switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FB 4834-2SN Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FB 4834-KSM Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FB 4840-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4840-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4850-KSM Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FB 4851-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4854-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4855-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4855-KSM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4856-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4856-KSM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4857-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4857-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FC 302 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FC 304 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FC 308 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FC 311 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FC 315 Limit switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FC 320 Limit switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FC 321 Limit switch, coil spring with cat’s whisker 8.01885E+12
FC 325 Limit switch with coil spring 8.01885E+12
FC 3305 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FC 3308 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FC 331 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3310 Limit switch with long piston plunger 8.01885E+12
FC 3311 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FC 3318 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FC 3319 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FC 3320 Limit switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FC 3325 Limit switch with coil spring 8.01885E+12
FC 3331 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3332 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FC 3334 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FC 3336 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FC 3338 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FC 334 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FC 335 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FC 3351 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3352 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3353-E11V9 Limit switch with porcelain roller lever 8.01885E+12
FC 3356 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FC 336 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FC 3376 Limit switch for rope actuation 8.01885E+12
FC 3378 Rope safety switch with reset for emergency stop 8.01885E+12
FC 3379 Rope safety switch without reset for simple stop 8.01885E+12
FC 338 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FC 3380 Rope safety switch without reset for simple stop 8.01885E+12
FC 3383 Rope safety switch with reset for emergency stop 8.01885E+12
FC 3384 Rope safety switch with reset for emergency stop 8.01885E+12
FC 3393 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3393-F Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3393-F1 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3393-F3 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3393-F7 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3395 Safety switch for hinged doors 8.01885E+12
FC 3404 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FC 3408 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FC 3410 Limit switch with long piston plunger 8.01885E+12
FC 3411 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FC 3419 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FC 3420 Limit switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FC 3421 Limit switch, coil spring with cat’s whisker 8.01885E+12
FC 3431 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3435 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FC 3438 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FC 3451 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3452 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3458 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FC 3478 Rope safety switch with reset for emergency stop 8.01885E+12
FC 3479 Rope safety switch without reset for simple stop 8.01885E+12
FC 3493-F2 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3493-F8 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3495 Safety switch for hinged doors 8.01885E+12
FC 353-E11 Limit switch with porcelain roller lever 8.01885E+12
FC 357 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 376 Limit switch for rope actuation 8.01885E+12
FD 1001 Limit switch with plunger 8.01885E+12
FD 1002 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1004 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1005 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1018 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1019 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1025 Limit switch with coil spring 8.01885E+12
FD 1032 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FD 1034 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FD 1035 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1036 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1038 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FD 1052 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1053-E11V9 Limit switch with porcelain roller lever 8.01885E+12
FD 1076 Limit switch for rope actuation 8.01885E+12
FD 1101 Limit switch with plunger 8.01885E+12
FD 1105 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1108 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FD 1111 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1115 Limit switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FD 1116 Limit switch with roller and stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1118 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1119 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1134 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FD 1135 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1136 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1152 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1158 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FD 1204 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1211 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1215 Limit switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FD 1216 Limit switch with roller and stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1218 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1219 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1232 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FD 1233 Limit switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FD 1234 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FD 1251 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1252 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1256 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1257 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1301 Limit switch with plunger 8.01885E+12
FD 1304 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1316 Limit switch with roller and stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1319 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1331 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1332 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FD 1335 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1351 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1352 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1357 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1402 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1404 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1405 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1408 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FD 1410 Limit switch with long piston plunger 8.01885E+12
FD 1411 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1418 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1431 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1433 Limit switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FD 1435 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1436 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1451 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1456 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1458 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FD 1501 Limit switch with plunger 8.01885E+12
FD 1502 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1504 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1511 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1515 Limit switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FD 1516 Limit switch with roller and stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1532 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FD 1533 Limit switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FD 1534 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FD 1536 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1552 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1556 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1557 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1558 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FD 1576 Limit switch for rope actuation 8.01885E+12
FD 1631 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1632 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FD 1633 Limit switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FD 1634 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FD 1635 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1636 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1638 Limit switch direction sensible 8.01885E+12
FD 1656 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1657 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1801 Limit switch with plunger 8.01885E+12
FD 1802 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1804 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1805 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1808 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FD 1810 Limit switch with long piston plunger 8.01885E+12
FD 1811 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1818 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1819 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1820 Limit switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FD 1825 Limit switch with coil spring 8.01885E+12
FD 1831 Limit switch with roller lever 8.01885E+12

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị Pizzato Việt Nam – part 2

Pizzato vietnam

Pizzato vietnam

Article Descroption EAN code
CS AM-01VE01 Standstill monitor safety module 2N0+1NC cat. 3 8.01885E+12
FB 4125-2SN Prewired position switch with coil spring 8.01885E+12
FB 4140-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4150-2SN Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FB 4152-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4154-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4154-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4155-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4156-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4157-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4157-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4169-2SN Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FB 4502-2SN Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FB 4502-KSM Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FB 4503-KSM Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FB 4508-KSM Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FB 4510-2SN Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FB 4512-2SN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4513-KSM Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FB 4515-2SN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4517-2SN Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4517-KSM Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4520-2SN Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FB 4520-KSM Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FB 4530-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4531-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4531-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4533-KSM Prewired position switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FB 4534-KSM Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FB 4540-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4550-KSM Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FB 4551-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4552-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4554-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4554-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4555-KSM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4556-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4557-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4569-2SN Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FB 4602-2SN Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FB 4603-2SN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FB 4608-2SN Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FB 4610-KSM Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FB 4611-2SN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4612-KSM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4615-2SN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4617-2SN Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4630-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4633-2SN Prewired position switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FB 4634-2SN Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FB 4634-KSM Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FB 4651-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4651-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4652-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4654-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4656-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4657-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4669-2SN Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FB 4803-2SN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FB 4803-KSM Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FB 4808-KSM Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FB 4810-2SN Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FB 4811-2SN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4811-KSM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4817-2SN Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4817-KSM Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FB 4820-KSM Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FB 4825-2SN Prewired position switch with coil spring 8.01885E+12
FB 4825-KSM Prewired position switch with coil spring 8.01885E+12
FB 4833-KSM Prewired position switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FB 4834-2SN Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FB 4834-KSM Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FB 4840-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4840-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4850-KSM Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FB 4851-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4854-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4855-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4855-KSM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4856-2SN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4856-KSM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FB 4857-2SN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FB 4857-KSM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FC 302 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FC 304 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FC 308 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FC 311 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FC 315 Limit switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FC 320 Limit switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FC 321 Limit switch, coil spring with cat’s whisker 8.01885E+12
FC 325 Limit switch with coil spring 8.01885E+12
FC 3305 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FC 3308 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FC 331 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3310 Limit switch with long piston plunger 8.01885E+12
FC 3311 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FC 3318 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FC 3319 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FC 3320 Limit switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FC 3325 Limit switch with coil spring 8.01885E+12
FC 3331 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3332 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FC 3334 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FC 3336 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FC 3338 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FC 334 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FC 335 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FC 3351 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3352 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3353-E11V9 Limit switch with porcelain roller lever 8.01885E+12
FC 3356 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FC 336 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FC 3376 Limit switch for rope actuation 8.01885E+12
FC 3378 Rope safety switch with reset for emergency stop 8.01885E+12
FC 3379 Rope safety switch without reset for simple stop 8.01885E+12
FC 338 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FC 3380 Rope safety switch without reset for simple stop 8.01885E+12
FC 3383 Rope safety switch with reset for emergency stop 8.01885E+12
FC 3384 Rope safety switch with reset for emergency stop 8.01885E+12
FC 3393 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3393-F Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3393-F1 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3393-F3 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3393-F7 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3395 Safety switch for hinged doors 8.01885E+12
FC 3404 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FC 3408 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FC 3410 Limit switch with long piston plunger 8.01885E+12
FC 3411 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FC 3419 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FC 3420 Limit switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FC 3421 Limit switch, coil spring with cat’s whisker 8.01885E+12
FC 3431 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3435 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FC 3438 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FC 3451 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3452 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 3458 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FC 3478 Rope safety switch with reset for emergency stop 8.01885E+12
FC 3479 Rope safety switch without reset for simple stop 8.01885E+12
FC 3493-F2 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3493-F8 Safety switch with separate actuator 8.01885E+12
FC 3495 Safety switch for hinged doors 8.01885E+12
FC 353-E11 Limit switch with porcelain roller lever 8.01885E+12
FC 357 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FC 376 Limit switch for rope actuation 8.01885E+12
FD 1001 Limit switch with plunger 8.01885E+12
FD 1002 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1004 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1005 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1018 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1019 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1025 Limit switch with coil spring 8.01885E+12
FD 1032 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FD 1034 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FD 1035 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1036 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1038 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FD 1052 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1053-E11V9 Limit switch with porcelain roller lever 8.01885E+12
FD 1076 Limit switch for rope actuation 8.01885E+12
FD 1101 Limit switch with plunger 8.01885E+12
FD 1105 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1108 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FD 1111 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1115 Limit switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FD 1116 Limit switch with roller and stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1118 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1119 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1134 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FD 1135 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1136 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1152 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1158 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FD 1204 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1211 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1215 Limit switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FD 1216 Limit switch with roller and stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1218 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1219 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1232 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FD 1233 Limit switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FD 1234 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FD 1251 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1252 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1256 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1257 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1301 Limit switch with plunger 8.01885E+12
FD 1304 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1316 Limit switch with roller and stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1319 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1331 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1332 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FD 1335 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1351 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1352 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1357 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1402 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1404 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1405 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1408 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FD 1410 Limit switch with long piston plunger 8.01885E+12
FD 1411 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1418 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1431 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1433 Limit switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FD 1435 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1436 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1451 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1456 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1458 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FD 1501 Limit switch with plunger 8.01885E+12
FD 1502 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1504 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1511 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1515 Limit switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FD 1516 Limit switch with roller and stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1532 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FD 1533 Limit switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FD 1534 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FD 1536 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1552 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1556 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1557 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1558 Limit switch for rotating levers 8.01885E+12
FD 1576 Limit switch for rope actuation 8.01885E+12
FD 1631 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1632 Limit switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FD 1633 Limit switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FD 1634 Limit switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FD 1635 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1636 Limit switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1638 Limit switch direction sensible 8.01885E+12
FD 1656 Limit switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FD 1657 Limit switch with roller lever 8.01885E+12
FD 1801 Limit switch with plunger 8.01885E+12
FD 1802 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1804 Limit switch, piston plunger with adjus. glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FD 1805 Limit switch with one-way roller 8.01885E+12
FD 1808 Limit switch with piston plunger 8.01885E+12
FD 1810 Limit switch with long piston plunger 8.01885E+12
FD 1811 Limit switch with stainless steel piston plunger 8.01885E+12
FD 1818 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1819 Limit switch with rolling ball piston plunger 8.01885E+12
FD 1820 Limit switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FD 1825 Limit switch with coil spring 8.01885E+12
FD 1831 Limit switch with roller lever 8.01885E+12

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị Pizzato Việt Nam – part 1

Pizzato vietnam

Pizzato vietnam

Article Descroption EAN code
CS AM-01VE01 Standstill monitor safety module 2N0+1NC cat. 3 8.01885E+12
CS AR-01M024 Safety module 2NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-01M120 Safety module 2NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-01M230 Safety module 2NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-01V120 Safety module 2NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-02M120 Safety module 3NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-02M230 Safety module 3NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-02V230 Safety module 3NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-04M024 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-04M230 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-04V120 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-04X024 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-05V024 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-05V230 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-05X024 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-06V024 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-07M024 Safety module 4NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-07X024 Safety module 4NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-08M024 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-08M120 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-08M230 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-08V120 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-08X024 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-08X120 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-08X230 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-20M024 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-20M230 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-20V120 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-20X024 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-20X120 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-20X230 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-21V024 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-22V024 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-22V120 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-23V024 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-23V120 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-23X024 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-25V024 Safety module 4NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-51V024 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AT-01M024 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-01M120 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-01V024 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02X230 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-03V024 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-03V230 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-11V024 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12V120 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12V230 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12X024 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12X230 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-14V024 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS FS-13V024 Safety module 1NO+ 2NC, delayed at energizing 8.01885E+12
CS FS-14V120 Safety module 1NO+ 2NC, delayed at energizing 8.01885E+12
CS FS-14V230 Safety module 1NO+ 2NC, delayed at energizing 8.01885E+12
CS FS-21VU24 Safety timer module 1 NO+1 NC+1 CO, category 3 8.01885E+12
CS FS-31VU24 Safety timer module 1 NO+1 NC+1 CO, category 3 8.01885E+12
CS FS-51VU24 Safety timer module 1NO+1 NC+1 CO, category 3 8.01885E+12
CS ME-01X024 Expansion module 5NO+1NC 8.01885E+12
CS ME-20VU24-TF1 Expansion module 4NO+2NC, delayed at de-energizing 8.01885E+12
CS ME-20VU24-TF2 Expansion module 4NO+2NC, delayed at de-energizing 8.01885E+12
DS AA1VA Door switches with positive opening-internal contacts 8.01885E+12
DS CH1VA0 Door contact with positive opening and transparent head 8.01885E+12
DS CN1VA0 Door contact with positive opening and transparent head 8.01885E+12
DS KA2A Straight actutator for door switches-internal contacts 8.01885E+12
DS KA3A Straight actutator for door switches-internal contacts 8.01885E+12
DS KB2A Right-angled actutator for door switches-internal contacts 8.01885E+12
FA 4101-2DN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FA 4101-4DN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FA 4101-6DN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FA 4102-2DN Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FA 4102-KDM Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FA 4110-2DN Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
CS AR-01V024 Safety module 2NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-01V230 Safety module 2NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-01X024 Safety module 2NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-02M024 Safety module 3NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-02V024 Safety module 3NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-02V120 Safety module 3NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-04M120 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-04V024 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-04V230 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-04X120 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-04X230 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-05M024 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-05X120 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-08V024 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-08V230 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-20M120 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-20V024 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-20V230 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-21V120 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-21V230 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-22M024 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-22X024 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-23M024 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-24V024 Safety module 4NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-40M024 Safety module 2NO, category 2 8.01885E+12
CS AR-40V024 Safety module 2NO, category 2 8.01885E+12
CS AR-41V024 Safety module 2NO, category 2 8.01885E+12
CS AR-46V024 Safety module 1NO, category 1 8.01885E+12
CS AT-00V024-TF1 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-01V120 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-01X024 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02M120 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02M230 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02V024 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02V120 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02V230 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02X024 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02X120 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-04V024 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-10V024-TF1 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12M024 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12M120 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12M230 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12V024 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12X120 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-13V024 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS ME-01M024 Expansion module 5NO+1NC 8.01885E+12
CS ME-01V024 Expansion module 5NO+1NC 8.01885E+12
CS ME-03VU24 Expansion module 3 NO+1NC 8.01885E+12
CS ME-20VU24-TF3 Expansion module 4NO+2NC, delayed at de-energizing 8.01885E+12
DS AE1VA Door switches with positive opening-internal contacts 8.01885E+12
DS KA1A Straight actutator for door switches-internal contacts 8.01885E+12
DS KB1A Right-angled actutator for door switches-internal contacts 8.01885E+12
DS KB3A Right-angled actutator for door switches-internal contacts 8.01885E+12
FA 4101-3DN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FA 4101-5DN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FA 4101-KDM Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FA 4108-2DN Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FA 4108-KDM Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FA 4110-KDM Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FA 4111-5DN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4111-KDM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4112-KDM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4113-2DN Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FA 4113-KDM Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FA 4115-3DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4115-5DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4117-2DN Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4120-2DN Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FA 4130-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4111-2DN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4112-2DN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4115-2DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4115-6DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4115-KDM Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4117-KDM Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4120-KDM Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FA 4125-2DN Prewired position switch with coil spring 8.01885E+12
FA 4125-KDM Prewired position switch with coil spring 8.01885E+12
FA 4130-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4131-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4131-5DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4131-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4140-5DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4150-2DN Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FA 4151-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4151-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4154-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4156-2DN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FA 4157-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4169-2DN Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FA 4501-KDM Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FA 4502-2DN Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FA 4502-KDM Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FA 4508-2DN Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FA 4510-2DN Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FA 4511-2DN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4513-2DN Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FA 4513-KDM Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FA 4515-KDM Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4517-KDM Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4520-KDM Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FA 4530-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4531-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4534-2DN Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FA 4540-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4540-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4550-KDM Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FA 4551-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4552-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4554-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4556-KDM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FA 4602-KDM Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FA 4608-2DN Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FA 4608-KDM Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FA 4611-2DN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4611-KDM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4613-2DN Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FA 4615-2DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4615-4DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4615-5DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4615-KDM Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4617-2DN Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4630-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4633-2DN Prewired position switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FA 4634-2DN Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FA 4634-KDM Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FA 4640-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4651-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4652-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4652-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4654-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4655-KDM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FA 4656-KDM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FA 4657-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4669-2DN Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FA 4669-KDM Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FA 4802-2DN Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FA 4808-2DN Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FA 4808-KDM Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FA 4810-KDM Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FA 4811-KDM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4812-2DN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4812-KDM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4813-KDM Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FA 4815-2DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4820-2DN Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FA 4820-KDM Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FA 4825-KDM Prewired position switch with coil spring 8.01885E+12
FA 4830-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4831-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4831-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4833-2DN Prewired position switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FA 4833-KDM Prewired position switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FA 4834-2DN Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FA 4834-KDM Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FA 4840-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4850-2DN Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FA 4850-KDM Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FA 4851-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4851-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4852-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4852-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4854-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4855-2DN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FA 4855-KDM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FA 4857-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4869-KDM Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FB 4103-2SN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FB 4108-2SN Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FB 4108-KSM Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FB 4110-KSM Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FB 4111-2SN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4111-KSM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4112-KSM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4113-2SN Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FB 4115-2SN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị Pizzato Việt Nam – part 1

Pizzato vietnam

Pizzato vietnam

Article Descroption EAN code
CS AM-01VE01 Standstill monitor safety module 2N0+1NC cat. 3 8.01885E+12
CS AR-01M024 Safety module 2NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-01M120 Safety module 2NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-01M230 Safety module 2NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-01V120 Safety module 2NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-02M120 Safety module 3NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-02M230 Safety module 3NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-02V230 Safety module 3NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-04M024 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-04M230 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-04V120 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-04X024 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-05V024 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-05V230 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-05X024 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-06V024 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-07M024 Safety module 4NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-07X024 Safety module 4NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-08M024 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-08M120 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-08M230 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-08V120 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-08X024 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-08X120 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-08X230 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-20M024 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-20M230 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-20V120 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-20X024 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-20X120 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-20X230 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-21V024 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-22V024 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-22V120 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-23V024 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-23V120 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-23X024 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-25V024 Safety module 4NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-51V024 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AT-01M024 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-01M120 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-01V024 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02X230 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-03V024 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-03V230 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-11V024 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12V120 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12V230 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12X024 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12X230 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-14V024 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS FS-13V024 Safety module 1NO+ 2NC, delayed at energizing 8.01885E+12
CS FS-14V120 Safety module 1NO+ 2NC, delayed at energizing 8.01885E+12
CS FS-14V230 Safety module 1NO+ 2NC, delayed at energizing 8.01885E+12
CS FS-21VU24 Safety timer module 1 NO+1 NC+1 CO, category 3 8.01885E+12
CS FS-31VU24 Safety timer module 1 NO+1 NC+1 CO, category 3 8.01885E+12
CS FS-51VU24 Safety timer module 1NO+1 NC+1 CO, category 3 8.01885E+12
CS ME-01X024 Expansion module 5NO+1NC 8.01885E+12
CS ME-20VU24-TF1 Expansion module 4NO+2NC, delayed at de-energizing 8.01885E+12
CS ME-20VU24-TF2 Expansion module 4NO+2NC, delayed at de-energizing 8.01885E+12
DS AA1VA Door switches with positive opening-internal contacts 8.01885E+12
DS CH1VA0 Door contact with positive opening and transparent head 8.01885E+12
DS CN1VA0 Door contact with positive opening and transparent head 8.01885E+12
DS KA2A Straight actutator for door switches-internal contacts 8.01885E+12
DS KA3A Straight actutator for door switches-internal contacts 8.01885E+12
DS KB2A Right-angled actutator for door switches-internal contacts 8.01885E+12
FA 4101-2DN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FA 4101-4DN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FA 4101-6DN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FA 4102-2DN Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FA 4102-KDM Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FA 4110-2DN Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
CS AR-01V024 Safety module 2NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-01V230 Safety module 2NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-01X024 Safety module 2NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-02M024 Safety module 3NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-02V024 Safety module 3NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-02V120 Safety module 3NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-04M120 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-04V024 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-04V230 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-04X120 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-04X230 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-05M024 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-05X120 Safety module 3NO+1NC, category 4 8.01885E+12
CS AR-08V024 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-08V230 Safety module 2NO, category 4 8.01885E+12
CS AR-20M120 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-20V024 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-20V230 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-21V120 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-21V230 Safety module 2NO, category 3 8.01885E+12
CS AR-22M024 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-22X024 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-23M024 Safety module 3NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-24V024 Safety module 4NO+1NC, category 3 8.01885E+12
CS AR-40M024 Safety module 2NO, category 2 8.01885E+12
CS AR-40V024 Safety module 2NO, category 2 8.01885E+12
CS AR-41V024 Safety module 2NO, category 2 8.01885E+12
CS AR-46V024 Safety module 1NO, category 1 8.01885E+12
CS AT-00V024-TF1 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-01V120 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-01X024 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02M120 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02M230 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02V024 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02V120 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02V230 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02X024 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-02X120 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-04V024 Safety module (2NO+1NC) instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-10V024-TF1 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12M024 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12M120 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12M230 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12V024 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-12X120 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS AT-13V024 Safety module 3NO instantaneous + 2NO delayed, category 4 8.01885E+12
CS ME-01M024 Expansion module 5NO+1NC 8.01885E+12
CS ME-01V024 Expansion module 5NO+1NC 8.01885E+12
CS ME-03VU24 Expansion module 3 NO+1NC 8.01885E+12
CS ME-20VU24-TF3 Expansion module 4NO+2NC, delayed at de-energizing 8.01885E+12
DS AE1VA Door switches with positive opening-internal contacts 8.01885E+12
DS KA1A Straight actutator for door switches-internal contacts 8.01885E+12
DS KB1A Right-angled actutator for door switches-internal contacts 8.01885E+12
DS KB3A Right-angled actutator for door switches-internal contacts 8.01885E+12
FA 4101-3DN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FA 4101-5DN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FA 4101-KDM Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FA 4108-2DN Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FA 4108-KDM Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FA 4110-KDM Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FA 4111-5DN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4111-KDM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4112-KDM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4113-2DN Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FA 4113-KDM Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FA 4115-3DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4115-5DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4117-2DN Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4120-2DN Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FA 4130-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4111-2DN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4112-2DN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4115-2DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4115-6DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4115-KDM Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4117-KDM Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4120-KDM Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FA 4125-2DN Prewired position switch with coil spring 8.01885E+12
FA 4125-KDM Prewired position switch with coil spring 8.01885E+12
FA 4130-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4131-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4131-5DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4131-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4140-5DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4150-2DN Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FA 4151-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4151-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4154-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4156-2DN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FA 4157-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4169-2DN Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FA 4501-KDM Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FA 4502-2DN Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FA 4502-KDM Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FA 4508-2DN Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FA 4510-2DN Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FA 4511-2DN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4513-2DN Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FA 4513-KDM Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FA 4515-KDM Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4517-KDM Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4520-KDM Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FA 4530-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4531-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4534-2DN Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FA 4540-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4540-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4550-KDM Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FA 4551-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4552-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4554-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4556-KDM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FA 4602-KDM Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FA 4608-2DN Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FA 4608-KDM Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FA 4611-2DN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4611-KDM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4613-2DN Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FA 4615-2DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4615-4DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4615-5DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4615-KDM Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4617-2DN Prewired position switch with transversal roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4630-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4633-2DN Prewired position switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FA 4634-2DN Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FA 4634-KDM Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FA 4640-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4651-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4652-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4652-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4654-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4655-KDM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FA 4656-KDM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FA 4657-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4669-2DN Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FA 4669-KDM Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FA 4802-2DN Prewired position switch with one-way roller lever 8.01885E+12
FA 4808-2DN Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FA 4808-KDM Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FA 4810-KDM Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FA 4811-KDM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4812-2DN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4812-KDM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FA 4813-KDM Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FA 4815-2DN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12
FA 4820-2DN Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FA 4820-KDM Prewired position switch, coil spring with plastic point 8.01885E+12
FA 4825-KDM Prewired position switch with coil spring 8.01885E+12
FA 4830-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4831-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4831-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4833-2DN Prewired position switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FA 4833-KDM Prewired position switch with adjustable square rod lever 8.01885E+12
FA 4834-2DN Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FA 4834-KDM Prewired position switch, coiled spring lever with plastic point 8.01885E+12
FA 4840-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4850-2DN Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FA 4850-KDM Prewired position switch with adjustable round rod lever 8.01885E+12
FA 4851-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4851-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4852-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4852-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4854-KDM Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4855-2DN Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FA 4855-KDM Prewired position switch with adjustable roller lever 8.01885E+12
FA 4857-2DN Prewired position switch with roller lever 8.01885E+12
FA 4869-KDM Prewired position switch with adjustable glass-fibre rod lever 8.01885E+12
FB 4103-2SN Prewired position switch with short piston plunger 8.01885E+12
FB 4108-2SN Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FB 4108-KSM Prewired position switch with protect plunger 8.01885E+12
FB 4110-KSM Prewired position switch with threaded piston plunger 8.01885E+12
FB 4111-2SN Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4111-KSM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4112-KSM Prewired position switch with threaded plunger and roller 8.01885E+12
FB 4113-2SN Prewired position switch with threaded and protected plunger 8.01885E+12
FB 4115-2SN Prewired position switch with roller piston plunger 8.01885E+12

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thiết bị ASCO Numatics

ASCO Numatics Viet Nam

ASCO Numatics Viet Nam

 

ASCO Valve là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các loại van điện từ. Các sản phẩm của ASCO không ngừng được cải tiến sáng tạo, và có tính thẩm mỹ cao về các thiết bị điều khiển chất lỏng cùng với hơn 100 năm kinh nghiệm công nghệ cao. Sản phẩm ASCO được thiết kế để điều khiển dòng chảy hoặc khí, ga, nước, dầu và hơi.   ASCO RedHat là nhãn hiệu của sự lựa chọn lớn nhất thế giới về các loại van điện từ 2, 3, và 4 ngả được đáp ứng yêu cầu cao nhất cho các ứng dụng chất lỏng.

Dòng sản phẩm của ASCO Valve’ bao gồm van điện từ RedHat, van điện tử điện từ RedHat thế hệ mới  (electronically enhanced solenoid valves), van điện từ tế vi (micro-miniature solenoid valve), van công nghệ (process valve automation), các thiết bị khí nén và phụ kiện trên quá trình công nghệ (pneumatic & air preparation equipment) như lọc (filters), thiết bị bôi trơn(lubrators), thiết bị điều chỉnh(Regulators), van nhiều ngả và bộ phận chấp hành (actuators), các sản phẩm trong lĩnh vực nhiên liệu và dầu khí, các cảm biến & công tắc áp suất nhiệt độ, van tỷ lệ, van điện từ khí nén dùng trong lĩnh vực hải quân/hàng hải, và các sản phẩm hạt nhân.

Để biết thêm thông tin chi tiết dòng sản phẩm này xin vui lòng click website dưới đây

http://www.ascovalve.com/

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thiết bị ASCO Numatics

ASCO Numatics Viet Nam

ASCO Numatics Viet Nam

 

ASCO Valve là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các loại van điện từ. Các sản phẩm của ASCO không ngừng được cải tiến sáng tạo, và có tính thẩm mỹ cao về các thiết bị điều khiển chất lỏng cùng với hơn 100 năm kinh nghiệm công nghệ cao. Sản phẩm ASCO được thiết kế để điều khiển dòng chảy hoặc khí, ga, nước, dầu và hơi.   ASCO RedHat là nhãn hiệu của sự lựa chọn lớn nhất thế giới về các loại van điện từ 2, 3, và 4 ngả được đáp ứng yêu cầu cao nhất cho các ứng dụng chất lỏng.

Dòng sản phẩm của ASCO Valve’ bao gồm van điện từ RedHat, van điện tử điện từ RedHat thế hệ mới  (electronically enhanced solenoid valves), van điện từ tế vi (micro-miniature solenoid valve), van công nghệ (process valve automation), các thiết bị khí nén và phụ kiện trên quá trình công nghệ (pneumatic & air preparation equipment) như lọc (filters), thiết bị bôi trơn(lubrators), thiết bị điều chỉnh(Regulators), van nhiều ngả và bộ phận chấp hành (actuators), các sản phẩm trong lĩnh vực nhiên liệu và dầu khí, các cảm biến & công tắc áp suất nhiệt độ, van tỷ lệ, van điện từ khí nén dùng trong lĩnh vực hải quân/hàng hải, và các sản phẩm hạt nhân.

Để biết thêm thông tin chi tiết dòng sản phẩm này xin vui lòng click website dưới đây

http://www.ascovalve.com/

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?