Posts Tagged Temperature sensor

Bảng giá thiết bị Adtek Việt Nam – part 2

ADTEK CS1-T-I
ADTEK CS1-T-N
ADTEK CS1-T-R1
ADTEK CS1-T-V
ADTEK CS2-CT-8 Counter
ADTEK CS2-CT-8
ADTEK CS2-CT-I
ADTEK CS2-CT-N
ADTEK CS2-CT-R1
ADTEK CS2-CT-R2
ADTEK CS2-CT-R2I
ADTEK CS2-CT-R4I8
ADTEK CS2-PM-8 Potentionmeter
ADTEK CS2-PM-I
ADTEK CS2-PM-N
ADTEK CS2-PM-R2
ADTEK CS2-PM-R28
ADTEK CS2-PM-R2I
ADTEK CS2-PM-R4
ADTEK CS2-PR-8 Process Controller
ADTEK CS2-PR-I
ADTEK CS2-PR-I8
ADTEK CS2-PR-N
ADTEK CS2-PR-R2
ADTEK CS2-PR-R28
ADTEK CS2-PR-R2I
ADTEK CS2-PR-R2I8
ADTEK CS2-PR-R2V
ADTEK CS2-PR-R4
ADTEK CS2-PR-R48
ADTEK CS2-PR-R4I
ADTEK CS2-PR-R4I8
ADTEK CS2-PR-R4V
ADTEK CS2-PR-V
ADTEK CS2-PR-V8
ADTEK CS2-RL-8 RPM Meter
ADTEK CS2-RL-I
ADTEK CS2-RL-N
ADTEK CS2-RL-R1
ADTEK CS2-RL-R2
ADTEK CS2-RL-R2I
ADTEK CS2-RL-R2I8
ADTEK CS2-RL-R4I8
ADTEK CS2-RL-V
ADTEK CS2-RL-V8
ADTEK CS2-RS-8 Resistor Meter
ADTEK CS2-RS-R2
ADTEK CS2-RS-R28
ADTEK CS2-RS-R4
ADTEK CS2-RS-R48
ADTEK CS2-RS-R4I8
ADTEK CS2-SG-8 Strain Gauge meter
ADTEK CS2-SG-I
ADTEK CS2-SG-N
ADTEK CS2-SG-R2
ADTEK CS2-SG-R28
ADTEK CS2-SG-R2I
ADTEK CS2-SG-R2I8
ADTEK CS2-SG-R2V8
ADTEK CS2-SG-R4
ADTEK CS2-SG-R48
ADTEK CS2-SG-R4I
ADTEK CS2-SG-R4I8
ADTEK CS2-SG-R4V
ADTEK CS2-SG-V
ADTEK CS2-SG-V8
ADTEK CS2-T-I Temeperature Meter
ADTEK CS2-T-R2
ADTEK CS2-T-R28
ADTEK CS2-T-R2I
ADTEK CS2-T-R2I8
ADTEK CS2-T-R2V
ADTEK CS2-T-R4
ADTEK CS2-T-R48
ADTEK CS2-T-R4I
ADTEK CS2-T-V
ADTEK CS2-TM-AI-8 Totalizer
ADTEK CS2-TM-AI-I
ADTEK CS2-TM-AI-I8P
ADTEK CS2-TM-AI-N
ADTEK CS2-TM-AI-R1I
ADTEK CS2-TM-AI-R2
ADTEK CS2-TM-AI-R28
ADTEK CS2-TM-AI-R2I
ADTEK CS2-TM-AI-R2I8
ADTEK CS2-TM-AI-R2I8P
ADTEK CS2-TM-AI-R2V8
ADTEK CS2-TM-AI-R3
ADTEK CS2-TM-AI-R48
ADTEK CS2-TM-AI-R48P
ADTEK CS2-TM-P-I Totalizer
ADTEK CS2-TM-P-IP
ADTEK CS2-TM-P-N
ADTEK CS2-TM-P-P
ADTEK CS2-TM-P-R2
ADTEK CS2-TM-P-R2I
ADTEK CS2-TM-P-R2P
ADTEK CS2-TM-P-R4
ADTEK CS2-TM-P-R4I8P
ADTEK CS3-PR-8 48X24 4 1/2 Digits
ADTEK CS3-PR-I Process Controller
ADTEK CS3-PR-N
ADTEK CS3-PR-R2
ADTEK CS3-PR-R28
ADTEK CS3-PR-R2V
ADTEK CS3-PR-V
ADTEK CSMS-TK-D12 48X24 3 1/2 Digits
ADTEK CSMS-TK-D24 Temeperature Meter
ADTEK CSMS-TP-D12
ADTEK CSMS-TP-D24
ADTEK CSR-321H Digital Panel Meter
ADTEK CSR-321mA
ADTEK CSR-321mA-E3
ADTEK CSR-321mV
ADTEK CSR-321RP
ADTEK CSR-321SG
ADTEK CSR-321V
ADTEK CSR-421H
ADTEK CSR-421mA
ADTEK CSR-421mA-E3
ADTEK CSR-421mV
ADTEK CSR-421R
ADTEK CSR-421RP
ADTEK CSR-421V
ADTEK CST-321M-TC Temeperature Meter
ADTEK CST-321M-TP
ADTEK CST-321TC
ADTEK CST-321TP
ADTEK CST-421TP
ADTEK MT-CL Converter
ADTEK MT-DA
ADTEK MT-DF
ADTEK MT-FD
ADTEK MT-FF
ADTEK MT-RT
ADTEK MT-RTD
ADTEK MT-SG
ADTEK MT-VI
ADTEK NT-PM
ADTEK NT-SG
ADTEK NT-TR
ADTEK NT-VA
ADTEK ST-LC-8 Signal Conditional
ADTEK ST-LC-I
ADTEK ST-LC-I8
ADTEK ST-LC-R1
ADTEK ST-LC-V
ADTEK ST-LC-V8
ADTEK ST-PM-V
ADTEK ST-PR-8
ADTEK ST-PR-I
ADTEK ST-PR-I8
ADTEK ST-PR-R1
ADTEK ST-PR-R1I
ADTEK ST-PR-V
ADTEK ST-PR-V8
ADTEK ST-RL-8
ADTEK ST-RL-I
ADTEK ST-RL-R1
ADTEK ST-RL-R18
ADTEK ST-RL-R1I
ADTEK ST-RL-V
ADTEK ST-SG-8
ADTEK ST-SG-N
ADTEK ST-SG-R1I
ADTEK ST-SG-V
ADTEK ST-SG-V8
ADTEK ST-T-8
ADTEK ST-T-I
ADTEK ST-T-R1
ADTEK ST-T-R2
ADTEK ST-VA-8
ADTEK ST-VA-I
ADTEK ST-VA-R1
ADTEK ST-VA-R1I
ADTEK ST-VA-R2
ADTEK ST-VA-V
ADTEK ST-VA-V8
ADTEK SD-TR1
ADTEK SD-VA1
ADTEK SD-VA2
ADTEK TT-J-D Temeperature Transmitter
ADTEK TT-J-G
ADTEK TT-K-D
ADTEK TT-K-E
ADTEK TT-K-F
ADTEK TT-K-G
ADTEK TT-K-H
ADTEK TT-K-I
ADTEK TT-K-J
ADTEK TT-K-K
ADTEK TT-K-O
ADTEK TT-P-0/150
ADTEK TT-P-0/300
ADTEK TT-P–20/+50
ADTEK TT-P–50/+50
ADTEK TT-P-A
ADTEK TT-P-B
ADTEK TT-P-C
ADTEK TT-P-D
ADTEK TT-P-E
ADTEK TT-P-F
ADTEK TT-P-G
ADTEK TT-P-H
ADTEK TT-P-O
ADTEK TT-R-O
ADTEK TT-T-0/150
ADTEK TT-T-E
ADTEK CSP-1-10
ADTEK CSP-1-12
ADTEK CSP-1-24
ADTEK CSP-2-025-24
ADTEK CSP-2-050-24
ADTEK CSP-2-150-24
ADTEK CSP-2-24
ADTEK CSP-2-24-100
ADTEK CSP-2-25-05
ADTEK CSP-2-25-12
ADTEK CSP-2-300-24
ADTEK CSP-2-500-24
ADTEK CSP-3-045-24-OV
ADTEK CSP-3-072-24-OV
ADTEK CSP-3-120-24-OV
ADTEK CSP-3-500-24
ADTEK TS-TT-K-I Temperature sensor
TS-TT-K-K
TS-TT-K-O
TS-TT-P-A
TS-TT-P-B
TS-TT-P-C
TS-TT-P-D
TS-TT-P-E
TS-TT-P-O
ADTEK CM1-PR-N 4 Digits Process meter
CM1-PR-R2
CM1-PR-I
CM1-PR-V
CM1-PR-8
ADTEK CM1-VA-N
CM1-VA-R2
CM1-VA-I
CM1-VA-V
CM1-VA-8
ADTEK CM1-RL-N
CM1-RL-R2
CM1-RL-I
CM1-RL-V
CM1-RL-8
ADTEK DL1
ADTEK A6-SG-N
A6-SG-V
A6-SG-I
A6-SG-8
A6-SG-V8
A6-SG-I8
A6-SG-R4
A6-SG-R4V
A6-SG-R4I
A6-SG-R4V8
A6-SG-R4I8
ADTEK AT-PR1 Signal Converter
AT-PR2
AT-VA1
AT-VA2
AT-TR1
AT-TR2
AT-TC1
AT-TC2
CSN-VA 3 1/2 Digits Meter
CSN-PR
Code : 8 RS485, N None ,R Relay , V Analouge Voltage, I Analouge Current

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị Adtek Việt Nam – part 2

ADTEK CS1-T-I
ADTEK CS1-T-N
ADTEK CS1-T-R1
ADTEK CS1-T-V
ADTEK CS2-CT-8 Counter
ADTEK CS2-CT-8
ADTEK CS2-CT-I
ADTEK CS2-CT-N
ADTEK CS2-CT-R1
ADTEK CS2-CT-R2
ADTEK CS2-CT-R2I
ADTEK CS2-CT-R4I8
ADTEK CS2-PM-8 Potentionmeter
ADTEK CS2-PM-I
ADTEK CS2-PM-N
ADTEK CS2-PM-R2
ADTEK CS2-PM-R28
ADTEK CS2-PM-R2I
ADTEK CS2-PM-R4
ADTEK CS2-PR-8 Process Controller
ADTEK CS2-PR-I
ADTEK CS2-PR-I8
ADTEK CS2-PR-N
ADTEK CS2-PR-R2
ADTEK CS2-PR-R28
ADTEK CS2-PR-R2I
ADTEK CS2-PR-R2I8
ADTEK CS2-PR-R2V
ADTEK CS2-PR-R4
ADTEK CS2-PR-R48
ADTEK CS2-PR-R4I
ADTEK CS2-PR-R4I8
ADTEK CS2-PR-R4V
ADTEK CS2-PR-V
ADTEK CS2-PR-V8
ADTEK CS2-RL-8 RPM Meter
ADTEK CS2-RL-I
ADTEK CS2-RL-N
ADTEK CS2-RL-R1
ADTEK CS2-RL-R2
ADTEK CS2-RL-R2I
ADTEK CS2-RL-R2I8
ADTEK CS2-RL-R4I8
ADTEK CS2-RL-V
ADTEK CS2-RL-V8
ADTEK CS2-RS-8 Resistor Meter
ADTEK CS2-RS-R2
ADTEK CS2-RS-R28
ADTEK CS2-RS-R4
ADTEK CS2-RS-R48
ADTEK CS2-RS-R4I8
ADTEK CS2-SG-8 Strain Gauge meter
ADTEK CS2-SG-I
ADTEK CS2-SG-N
ADTEK CS2-SG-R2
ADTEK CS2-SG-R28
ADTEK CS2-SG-R2I
ADTEK CS2-SG-R2I8
ADTEK CS2-SG-R2V8
ADTEK CS2-SG-R4
ADTEK CS2-SG-R48
ADTEK CS2-SG-R4I
ADTEK CS2-SG-R4I8
ADTEK CS2-SG-R4V
ADTEK CS2-SG-V
ADTEK CS2-SG-V8
ADTEK CS2-T-I Temeperature Meter
ADTEK CS2-T-R2
ADTEK CS2-T-R28
ADTEK CS2-T-R2I
ADTEK CS2-T-R2I8
ADTEK CS2-T-R2V
ADTEK CS2-T-R4
ADTEK CS2-T-R48
ADTEK CS2-T-R4I
ADTEK CS2-T-V
ADTEK CS2-TM-AI-8 Totalizer
ADTEK CS2-TM-AI-I
ADTEK CS2-TM-AI-I8P
ADTEK CS2-TM-AI-N
ADTEK CS2-TM-AI-R1I
ADTEK CS2-TM-AI-R2
ADTEK CS2-TM-AI-R28
ADTEK CS2-TM-AI-R2I
ADTEK CS2-TM-AI-R2I8
ADTEK CS2-TM-AI-R2I8P
ADTEK CS2-TM-AI-R2V8
ADTEK CS2-TM-AI-R3
ADTEK CS2-TM-AI-R48
ADTEK CS2-TM-AI-R48P
ADTEK CS2-TM-P-I Totalizer
ADTEK CS2-TM-P-IP
ADTEK CS2-TM-P-N
ADTEK CS2-TM-P-P
ADTEK CS2-TM-P-R2
ADTEK CS2-TM-P-R2I
ADTEK CS2-TM-P-R2P
ADTEK CS2-TM-P-R4
ADTEK CS2-TM-P-R4I8P
ADTEK CS3-PR-8 48X24 4 1/2 Digits
ADTEK CS3-PR-I Process Controller
ADTEK CS3-PR-N
ADTEK CS3-PR-R2
ADTEK CS3-PR-R28
ADTEK CS3-PR-R2V
ADTEK CS3-PR-V
ADTEK CSMS-TK-D12 48X24 3 1/2 Digits
ADTEK CSMS-TK-D24 Temeperature Meter
ADTEK CSMS-TP-D12
ADTEK CSMS-TP-D24
ADTEK CSR-321H Digital Panel Meter
ADTEK CSR-321mA
ADTEK CSR-321mA-E3
ADTEK CSR-321mV
ADTEK CSR-321RP
ADTEK CSR-321SG
ADTEK CSR-321V
ADTEK CSR-421H
ADTEK CSR-421mA
ADTEK CSR-421mA-E3
ADTEK CSR-421mV
ADTEK CSR-421R
ADTEK CSR-421RP
ADTEK CSR-421V
ADTEK CST-321M-TC Temeperature Meter
ADTEK CST-321M-TP
ADTEK CST-321TC
ADTEK CST-321TP
ADTEK CST-421TP
ADTEK MT-CL Converter
ADTEK MT-DA
ADTEK MT-DF
ADTEK MT-FD
ADTEK MT-FF
ADTEK MT-RT
ADTEK MT-RTD
ADTEK MT-SG
ADTEK MT-VI
ADTEK NT-PM
ADTEK NT-SG
ADTEK NT-TR
ADTEK NT-VA
ADTEK ST-LC-8 Signal Conditional
ADTEK ST-LC-I
ADTEK ST-LC-I8
ADTEK ST-LC-R1
ADTEK ST-LC-V
ADTEK ST-LC-V8
ADTEK ST-PM-V
ADTEK ST-PR-8
ADTEK ST-PR-I
ADTEK ST-PR-I8
ADTEK ST-PR-R1
ADTEK ST-PR-R1I
ADTEK ST-PR-V
ADTEK ST-PR-V8
ADTEK ST-RL-8
ADTEK ST-RL-I
ADTEK ST-RL-R1
ADTEK ST-RL-R18
ADTEK ST-RL-R1I
ADTEK ST-RL-V
ADTEK ST-SG-8
ADTEK ST-SG-N
ADTEK ST-SG-R1I
ADTEK ST-SG-V
ADTEK ST-SG-V8
ADTEK ST-T-8
ADTEK ST-T-I
ADTEK ST-T-R1
ADTEK ST-T-R2
ADTEK ST-VA-8
ADTEK ST-VA-I
ADTEK ST-VA-R1
ADTEK ST-VA-R1I
ADTEK ST-VA-R2
ADTEK ST-VA-V
ADTEK ST-VA-V8
ADTEK SD-TR1
ADTEK SD-VA1
ADTEK SD-VA2
ADTEK TT-J-D Temeperature Transmitter
ADTEK TT-J-G
ADTEK TT-K-D
ADTEK TT-K-E
ADTEK TT-K-F
ADTEK TT-K-G
ADTEK TT-K-H
ADTEK TT-K-I
ADTEK TT-K-J
ADTEK TT-K-K
ADTEK TT-K-O
ADTEK TT-P-0/150
ADTEK TT-P-0/300
ADTEK TT-P–20/+50
ADTEK TT-P–50/+50
ADTEK TT-P-A
ADTEK TT-P-B
ADTEK TT-P-C
ADTEK TT-P-D
ADTEK TT-P-E
ADTEK TT-P-F
ADTEK TT-P-G
ADTEK TT-P-H
ADTEK TT-P-O
ADTEK TT-R-O
ADTEK TT-T-0/150
ADTEK TT-T-E
ADTEK CSP-1-10
ADTEK CSP-1-12
ADTEK CSP-1-24
ADTEK CSP-2-025-24
ADTEK CSP-2-050-24
ADTEK CSP-2-150-24
ADTEK CSP-2-24
ADTEK CSP-2-24-100
ADTEK CSP-2-25-05
ADTEK CSP-2-25-12
ADTEK CSP-2-300-24
ADTEK CSP-2-500-24
ADTEK CSP-3-045-24-OV
ADTEK CSP-3-072-24-OV
ADTEK CSP-3-120-24-OV
ADTEK CSP-3-500-24
ADTEK TS-TT-K-I Temperature sensor
TS-TT-K-K
TS-TT-K-O
TS-TT-P-A
TS-TT-P-B
TS-TT-P-C
TS-TT-P-D
TS-TT-P-E
TS-TT-P-O
ADTEK CM1-PR-N 4 Digits Process meter
CM1-PR-R2
CM1-PR-I
CM1-PR-V
CM1-PR-8
ADTEK CM1-VA-N
CM1-VA-R2
CM1-VA-I
CM1-VA-V
CM1-VA-8
ADTEK CM1-RL-N
CM1-RL-R2
CM1-RL-I
CM1-RL-V
CM1-RL-8
ADTEK DL1
ADTEK A6-SG-N
A6-SG-V
A6-SG-I
A6-SG-8
A6-SG-V8
A6-SG-I8
A6-SG-R4
A6-SG-R4V
A6-SG-R4I
A6-SG-R4V8
A6-SG-R4I8
ADTEK AT-PR1 Signal Converter
AT-PR2
AT-VA1
AT-VA2
AT-TR1
AT-TR2
AT-TC1
AT-TC2
CSN-VA 3 1/2 Digits Meter
CSN-PR
Code : 8 RS485, N None ,R Relay , V Analouge Voltage, I Analouge Current

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị NEGELE, PEPPERL +FUCHS

STT Tên vật tư    Thông số kỹ thuật
(No.) (Item) Description
1. Đầu đo mức, Level sensor NVS136 200mm
2. Đầu đo mức, Level sensor NVS-136, 1000 mm
3. Đầu đo mức, Level sensor NVM-141, 18-36VDC
4. Đầu đo mức, Level sensor NVS-146.M/200, 200 mm
5. Cảm biến nhiệt độ, Temperature sensor TFP-49/ MPU-4,  200 mm
6. Cảm biến nhiệt độ, Temperature sensor TFP-49/ MPU-4   350mm
7. Cảm biến nhiệt độ, Temperature sensor TFP-49/ MPU-4,  200 mm, -10/+110°C
8. Đầu dò mức cạn, Level probe NWM-141, 18-36VDC
9. Đầu dò mức cạn, Level probe NVS-146.M/200, 200 mm
10. Đầu dò mức cạn, Level probe NVS-136, 1000 mm
11. Đầu dò mức cạn, Level probe NVS 136,  200 mm
12. Đầu đo nhiệt độ, Temperature sensor TFP-49  Pt 100  425 mm
13. Đầu đo nhiệt độ, Temperature sensor TFP-49 /  MPU-4, 200 mm,  -10/+110°C
14. Đầu đo nhiệt độ, Temperature sensor TFP-49 /  MPU-4, 200 mm, +20/+120°C
15. Bộ chuyển đổi tín hiệu, Transmitter ZMU-PT -10+40°C
Tên vật tư Thông số kỹ thuật
(No.) (Item) (Description)
1 Cảm biến tiệm cận, Proximity sensor NBB20-L2-A2-V1
2 Cảm biến tiệm cận, Proximity sensor NBB20-L2-E2-V1
3 Cảm biến tiệm cận, Proximity sensor NBB20-L2-B3-V1
4 Cảm biến tiệm cận, Proximity sensor NBB6-F-B3-Y190765
5 Cảm biến tiệm cận, Proximity sensor NBB6-F-E2   Part 084736
6. Cảm biến tiệm cận, Proximity sensor NBB5-18GM50-E2-V1
7. Cảm biến tiệm cận, Proximity sensor NCB2-12GM60-B3-V1
8. Cảm biến tiệm cận, Proximity sensor NCB4-12GM60-B3-V1
9. Cảm biến tiệm cận, Proximity Detector NBN4-12GM50-E2-V1-Y89925
10. Cảm biến tiệm cận, Proximity Detector NBB4-12GM50-E2-V1
11. Cảm biến tiệm cận, Proximity Detector NBN8-18GM50-E2-V1
12. Cảm biến tiệm cận, Proximity Detector NBN3-F25-E8-V1
13. Cảm biến tiệm cận, Proximity Detector NBN3-F25L-E2-V1  (41480)
14. Cảm biến tiệm cận, Proximity sensor NBN30-L2-E2-V1
15. Cảm biến tiệm cận, Proximity sensor NJ20+U10+E2
16. Cảm biến tiệm cận, Proximity sensor NJ40+U10+E2
17. Cảm biến tiệm cận, Proximity sensor NJ 28+U1+E2 Y25823
18. Module vào/ra Asi 4DI/4DO 2-3 wire sensor VAA-4E4A-KE-ZE/E2
19. Module vào/ra Asi , 4 Input/ 4 Relay output VAA-4E4A-KE-ZE/R
20. Module vào/ra Asi (Card), Module input/output VAA-4EA4-CB-ZE/E2-Y, 129640(Peperl+Puchs)
21. Module vào/ra Asi 4DI/4DO 2 wire sensor VAA-4E4A-KE1-Z/E2
22. Cảm biến tiệm cận, Proximity Detector 10-30VDC PNP
23. Bộ chuyển đổi tín hiệu KFD2-SR2-EX1.W  24V DC

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Temperature sensor – Engler

Temperature sensor,  Engler, PT100-6L.12.12M.500.05

Temperature sensor, Engler, PT100-6L.12.12M.500.05

Temperature sensor

PT100-6L.12.12M.500.05

(Pt100; 07389/90920;

Type: tp100-6l.12.12m.500.05;

A.nr: 01504 020505 0001)

, , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Temperature sensor – Engler

Temperature sensor,  Engler, PT100-6L.12.12M.500.05

Temperature sensor, Engler, PT100-6L.12.12M.500.05

Temperature sensor

PT100-6L.12.12M.500.05

(Pt100; 07389/90920;

Type: tp100-6l.12.12m.500.05;

A.nr: 01504 020505 0001)

, , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Atech 02-12-2011

 

Pos Discription Maker Quantity
1 Temperature sensor Engler 1
PT100-6L.12.12M.500.05
1.1 Minimum order surcharge 1
2 Single-phase control transformer EMB 1
VED0570-2-2,proof UL+CSA(e300981),Isolate class F Type:STT 1,5 – UL
Primarily:400 V +/-5% Secondary:230 V outperform:1,5 kVA HS:8504 3200 weight:16,90kg
2.2 Copper surcharge 1
2.3 Trasport charge to our office 1
(only for one of 2 item)
3 single-phase unversal control transformer SBA 1
Type ETKU
Art nr.169-0060
2,500VA ,input:200-550 Voltage output:2×115 voltage
HS:8504 3200
weight:26kg
3.1 Transport charge to our office 1
4 Encoder T&R 1
IE_58A*10000
output voltage 11-27V
output level 5V
protection class IP65 output freqency 300KHZ flange ZB36
shaft model 10FL/19,5
drawing-nr. 04-010-772
Type-plate TSN00019
5 CE65-M profibus encoder T&R 2
CEV65M-01460
CEVM*4096/4096 (old:110-01460)
output voltage: 111-27V
output level RS485 protection class IP65 flange ZB36
shaft model 10FL/19,5
drawing-nr. 04-CEV65M-M0003 type-plate TSN00008
6 EUCHNER SAFETY SWITCH Euchner 1
Art nr.089434
HS:8536 6019
TZILE024MVAB-R
weight:1,2 kg
7 EUCHNER SAFETY SWITCH Euchner 1
Art nr.083233
HS:8536 5019
TZIRE024MVAB-R
weight:1,2 kg
8 Limt Swicthes Kissling 1
54 808 101R
8.1 Minimum order surcharge 1
9 Active power 3phase  3 wire balanced CEWE 1
Input:
– Voltage:110…500V
Auxiliary suppy:
– AC Voltage:110…230V
– DC Voltage:24V,48V,60V,110V,125V,220V
10 Masalignment switch VG03/5 Kiepe 1
Order nr.92 038 143.501
11 Temperature – sensitive Honsberg 1
Tr-015HM2
Type: TR
connection R1/2
PN16
temperature 80°Cmax enviroment /
145°C max. medium
contact rating: 250VAC / 15 A IP43
11.1 Minimum order surcharge 1
12 Flow Monitor-Thread end -3% Accuracy Eletta 1
32R5GL25
R5-GL25
Range:16-80 I/min
HS:9026 1081 weight:4kg
13 Flow Monitor-Thread end -3% Accuracy Eletta 1
32R5GL25
R5-GL25
Range:1-5 I/min
HS:9026 1081 weight:4kg
14 KSR Bypass Level Indicator Kueble 1
Type: BNA-20/40/C-M 1000-V60x2-MRA-
4/MT/2-ZVSS 200 R48H Serial No.: 42007A270911 P
Material: SS 316Ti – Standard (V60x2) Process connections: Flange DIN 2526 DN
20 PN 40 Form C Distance CC: 1000 mm
Measuring range: 1000 mm Chamber end top: Welding cap Chamber end bottom: Flange D 130
Vent: none
Drain: Plug BSP 1/2” Gasket: Klingersil C4500
Bolting: 1.4401 / A4-70 (M)
Roller indicator: Standard (MRA) Options display: none
Level sensor: — Switches: 4 x BGU – 2 Sil
Float: ZVSS 200 R48H (Stainless steel 316
Ti (DIN 1.4571)) S.G.: 958 kg/m³
Pressure: 10,0 bar
Temperature: 120 °C
weight: 15 kg
14.1 Transport charge to our office 1
15 Safety Limit Switch Honywel 2
Type: GSAA01C
15.1 Minimum order surcharge 1

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Atech – 14-11-2011-1

No Discription Maker
1 Temperature sensor Engler
PT100-6L.12.12M.500.05
(Pt100; 07389/90920;
Type: tp100-6l.12.12m.500.05;
A.nr: 01504 020505 0001)
2 Single-phase control transformer EMB
Type: STT 1,5
Primary: 400 V +/- 5%
Secondary: 230 V
Power: 1,5 kVA
Degree of
Protection: IP00
Frequency: 50/60 Hz
3 Universal control transformer to SBA
EN 61558-2-2/2-4
Article-no. 169-0060
Commodity code 85043280
Input voltage 200/…/550V
Output voltage 2x 115V
Output range 2500VA
4 Encoder T&R
Type: IE58A
– Art.Nr: 219-00772 SN:0017
– Impulse: 10000
– Prod.Nr: 30100 010705
5 CE65-M profibus encoder T&R
Type: CEV65M
Art.No: CEV65M-01460
SN: 7707
Version: TR-ECE-TI-D-0017/V000
Prod.No: 1266439
6 EUCHNER SAFETY SWITCH EUCHNER
P/N: TZ1 LE 024M VAB-R
Art No: 089434
7 EUCHNER SAFETY SWITCH EUCHNER
P/N: TZ1 RE024M VAB-R
Art No: 083233
8 Limt Swicthes Kissling
54-808-101R
9 Active power transducer DP14 CEWE
Input:
– Voltage:110…500V
-Current:1A,2A,5A
Auxiliary suppy:
– AC Voltage:110…230V
-DC
Voltage:24V,48V,60V,110V,125V,220V
10 Masalignment switch VG03/5 Kiepe
Odering code:92.038 143.501
11 Temperature sensor Honsberg
Model:TR-015HM2
NR: 672896;
Verstellbereich:35-95/50-130oC; PN16; IP43;
Tmax 145oC; 250VAC/15(8)A
12 Flow Monitor-Thread end -3% Accuracy Eletta
Fluid Oil,Range:16-80L/min,Flow
direction:A/R.4-20mA
Model:R5GL25
13 Flow Monitor-Thread end -3% Accuracy Eletta
Fluid Oil,Range:1-5L/min,Flow
direction:A/R.4-20mA
Model:R5GL25
14 KSR Bypass Level Indicator
Type: BNA-20/40/C-M 1000-V60x2-MRA-4/MT/2-ZVSS 200 R48H
Acc. to catalogue 1015-2, page 5,7,18,22 & 24
Material: Stainless steel 316 Ti (DIN 1.4571)
Dimensions: OD 60.3 x 2 mm
Process connections: Flange DIN 2526 DN 20 PN 40 Form C
Distance CC: 1000 mm
Measuring range: 1000 mm
Float: ZVSS 200 R48H (SS 316 Ti (DIN 1.4571))
S.G.: 998 kg/m³
Pressure: 10.0 bar
Temperature: 120 °C
Gasket:  Klingersil C4500
Bolting: 1.4401 / A4-70 (M)
Roller indicator: Standard (MRA)
Switches: 4 x BGU – 2 Sil
Chamber end top:  Welding cap
Chamber end bottom: Flange D 130
Drain:  Plug BSP 1/2”
Similar with AB 330525-1
(L091 – S1
level switch BNA
Chamber Mat: 1.4571
PS: 10bar; TS: 120oC
Connections: DN20  PN40/C
C to C (M):  1000mm
S.G: 958Kg/m3
Float: ZVSS 250
Roller display MRA
Serial No: 330525-1/2003
Magnetic switch:  BGU 220V (D69439))
Kuebler

, ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?