Posts Tagged R77DRS132MC4

Motor SEW 7,5 kW – R77DRS132MC4

motor sew R77DRS132MC4

motor sew R77DRS132MC4

Gear motor 7,5 kW
Type: R77DRS132MC4 replacement for
R77/DT123M4
S/N: 35.01005092.03.003.04.20

, , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?