Posts Tagged Power Supply

Bảng giá thiết bị AB (Allen Bradley)

Allen_Bradley_1747-L551

Allen_Bradley_1747-L551

Item Descriptiono Brand
1 SLC 5/05 CPU INCLUDE SOFTWARE FOR VIETSOVPETRO
P/N : 1747-L551
AB
2 ANALOG INPUT
P/N : 1746-NI8
AB
3 RELAY OUTPUT
P/N : 1746 – OW8
AB
4 HSCE2 COUNTER
P/N : 1746-HSCE2
AB
5 ANALOG OUTPUT
P/N : 1746-N04U
AB
6 SLC 500 POWER SUPPLY
P/N : 1746-P3, SERA
AB
Advertisements

, , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?