Posts Tagged Part -NO 893.207.25.04

Power supply pulsed

Power supply pulsed

Uvào=220V, 1A; Ura=24VDC,I=4.2A

Mã: ML100.100

Part -NO 893.207.25.04

Power supply pulsed, Mã: ML100.100, Part -NO 893.207.25.04

Power supply pulsed, Mã: ML100.100, Part -NO 893.207.25.04

Power supply pulsed, Mã: ML100.100, Part -NO 893.207.25.04

Power supply pulsed, Mã: ML100.100, Part -NO 893.207.25.04

Power supply pulsed, Mã: ML100.100, Part -NO 893.207.25.04

Power supply pulsed, Mã: ML100.100, Part -NO 893.207.25.04

Advertisements

, , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?