Posts Tagged Faston

Bảng giá thiết bị Lovato 2012 – part 3

11BG09T2A02460 4P MINI-CONTACTOR BG09T2A 024/60 w/ 2NO & 2NC
11BG09T2A12060 4P MINI-CONTACTOR BG09T2A 120/60 w/ 2NO & 2NC
11BG09T2A23060 4P MINI-CONTACTOR BG09T2A 230/60 w/ 2NO & 2NC
11BG09T2A46060 4P MINI-CONTACTOR BG09T2A 460/60 w/ 2NO & 2NC
11BG09T2A4860 4P MINI-CONTACTOR BG09T2A 48/60 w/ 2NO & 2NC
11BG09T2D024 4P MINI-CONTACTOR BG09T4D024DC w/ 2NO & 2NC
11BG09T4A02460 4P MINI-CONTACTOR BG09T4A 24/60
11BG09T4A12060 4P MINI-CONTACTOR BG09.T4A 120/60
11BG09T4A23060 4P MINI-CONTACTOR BG09.T4A 230/60
11BG09T4A46060 4P MINI-CONTACTOR BG09.T4A 460/60
11BG09T4D024 4P MINI-CONTACTOR BG09.T4D 24VDC
11BG1201A02460 3P MINI-CONTACTOR BG12.01A 24/60 1NC AUX
11BG1201A12060 3P MINI-CONTACTOR BG12.01A 120/60 1NC AUX
11BG1201A23060 3P MINI-CONTACTOR BG12.01A 230/60 1NC AUX
11BG1201A46060 3P MINI-CONTACTOR BG12.01A 460/60 1NC AUX
11BG1201D024 3P MINI-CONTACTOR BG12.01D 24VDC
11BG1210A02460 3P MINI-CONTACTOR BG12.10A 24/60 1NO AUX
11BG1210A12060 3P MINI-CONTACTOR BG12.10A 120/60 1NO AUX
11BG1210A23060 3P MINI-CONTACTOR BG12.10A 230/60 1NO AUX
11BG1210A46060 3P MINI-CONTACTOR BG12.10A 460/60 1NO AUX
11BG1210A4860 3P MINI-CONTACTOR BG12.10A 48/60 1NO AUX
11BG1210D024 3P MINI-CONTACTOR BG12.10D 24DC 1NO AUX
11BGF0031D024 CONTROL RELAY BG00.31D 24VDC 3NO+1NC w/FASTON TERMINALS
11BGF0901A02460 3P MINI-CONTACTOR FASTON BGF0901A 24/60 w/ NC AUX
11BGP0901D024 3P MINI-CONTACTOR REAR PCB SOLDER PIN BGP09.01D 24VDC w/ 1NC AUX
11BGP0910A02460 3P MINI-CONTACTOR REAR PCB SOLDER PIN BGP09.10A 24/60/ 1NO AUX
11BGR0601D024 REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGR0901A02460 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGR0901A12060 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGR0901A23060 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGR0901A4860 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGR0901D024 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGR0910A02460 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGR0910A12060 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGR0910D024 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGR1201A02460 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGR1201A12060 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGR1201D024 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGT0910A02460 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGT1210D024 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0601A12060 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0601A23060 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0601D024 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0610A12060 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0610A23060 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0610D024 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0901A02460 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0901A12060 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0901A23060 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0901A27760 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0901D012 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0901D024 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0910A12060 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0910A23060 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0910A2460 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0910D024 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU1201A12060 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU1210A12060 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGX1002 AUXILIARY CONTACTS FOR BG TYPE W/ 2NC
11BGX1004 AUXILIARY CONTACTS FOR BG TYPE 4NC
11BGX1011 AUXILIARY CONTACTS FOR BG TYPE 1NO+1NC
11BGX1013 AUXILIARY CONTACTS FOR BG TYPE 1NO+3NC
11BGX1020 AUXILIARY CONTACTS FOR BG TYPE 2NO
11BGX1022 AUXILIARY CONTACTS FOR BG TYPE 2NO+2NC
11BGX1031 AUXILIARY CONTACTS FOR BG TYPE 3NO+1NC
11BGX1040 AUXILIARY CONTACTS FOR BG TYPE 4NO
11BGX1111 AUXILIARY CONTACTS FOR BG TYPE 1NO+1NC FOR REVERSING & CHANGEOVER ASSEMBLIES
11BGX1122 AUXILIARY CONTACTS FOR BG TYPE 2NO+2NC FOR REVERSING & CHANGEOVER ASSEMBLIES
11BGX5000 MECHANICAL INTERLOCK FOR BG TYPE
11BGX77048 SURGE SUPPRESSORS VARISTOR FOR BG TYPE >48VAC/DC
11BGX77125 SURGE SUPPRESSORS VARISTOR FOR BG TYPE 48-125VAC/DC
11BGX77240 SURGE SUPPRESSORS VARISTOR FOR BG TYPE 125-240VAC/DC
11BGX78225 SURGE SUPPRESSORS DIODE ASSEMBLY FOR BG TYPE 225VDC
11BGX79048 SURGE SUPPRESSORS RC-ELEMENT FOR BG TYPE 48VAC
11BGX79125 SURGE SUPPRESSORS RC-ELEMENT FOR BG TYPE 48-125VAC
11BGX79240 SURGE SUPPRESSORS RC-ELEMENT FOR BG TYPE 125-240VAC
11BGX8000 MODULAR COVER FOR BG CONTACTOR
11BGXF1002 AUXILIARY CONTACTS w/ FASTON TERMINALS FOR BG TYPE 2NC
11BGXF1004 AUXILIARY CONTACTS w/ FASTON TERMINALS FOR BG TYPE 4NC
11BGXF1020 AUXILIARY CONTACTS w/ FASTON TERMINALS FOR BG TYPE 2NO
11DPBG1201A02460 3P MINI-CONTACTOR DPBG12.01A 24/60 w/ 1NC AUX
11DPBG1201A12060 3P MINI-CONTACTOR DPBG12.01A 120/60 w/ 1NC AUX

, ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị Lovato 2012 – part 3

11BG09T2A02460 4P MINI-CONTACTOR BG09T2A 024/60 w/ 2NO & 2NC
11BG09T2A12060 4P MINI-CONTACTOR BG09T2A 120/60 w/ 2NO & 2NC
11BG09T2A23060 4P MINI-CONTACTOR BG09T2A 230/60 w/ 2NO & 2NC
11BG09T2A46060 4P MINI-CONTACTOR BG09T2A 460/60 w/ 2NO & 2NC
11BG09T2A4860 4P MINI-CONTACTOR BG09T2A 48/60 w/ 2NO & 2NC
11BG09T2D024 4P MINI-CONTACTOR BG09T4D024DC w/ 2NO & 2NC
11BG09T4A02460 4P MINI-CONTACTOR BG09T4A 24/60
11BG09T4A12060 4P MINI-CONTACTOR BG09.T4A 120/60
11BG09T4A23060 4P MINI-CONTACTOR BG09.T4A 230/60
11BG09T4A46060 4P MINI-CONTACTOR BG09.T4A 460/60
11BG09T4D024 4P MINI-CONTACTOR BG09.T4D 24VDC
11BG1201A02460 3P MINI-CONTACTOR BG12.01A 24/60 1NC AUX
11BG1201A12060 3P MINI-CONTACTOR BG12.01A 120/60 1NC AUX
11BG1201A23060 3P MINI-CONTACTOR BG12.01A 230/60 1NC AUX
11BG1201A46060 3P MINI-CONTACTOR BG12.01A 460/60 1NC AUX
11BG1201D024 3P MINI-CONTACTOR BG12.01D 24VDC
11BG1210A02460 3P MINI-CONTACTOR BG12.10A 24/60 1NO AUX
11BG1210A12060 3P MINI-CONTACTOR BG12.10A 120/60 1NO AUX
11BG1210A23060 3P MINI-CONTACTOR BG12.10A 230/60 1NO AUX
11BG1210A46060 3P MINI-CONTACTOR BG12.10A 460/60 1NO AUX
11BG1210A4860 3P MINI-CONTACTOR BG12.10A 48/60 1NO AUX
11BG1210D024 3P MINI-CONTACTOR BG12.10D 24DC 1NO AUX
11BGF0031D024 CONTROL RELAY BG00.31D 24VDC 3NO+1NC w/FASTON TERMINALS
11BGF0901A02460 3P MINI-CONTACTOR FASTON BGF0901A 24/60 w/ NC AUX
11BGP0901D024 3P MINI-CONTACTOR REAR PCB SOLDER PIN BGP09.01D 24VDC w/ 1NC AUX
11BGP0910A02460 3P MINI-CONTACTOR REAR PCB SOLDER PIN BGP09.10A 24/60/ 1NO AUX
11BGR0601D024 REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGR0901A02460 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGR0901A12060 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGR0901A23060 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGR0901A4860 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGR0901D024 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGR0910A02460 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGR0910A12060 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGR0910D024 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGR1201A02460 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGR1201A12060 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGR1201D024 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGT0910A02460 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGT1210D024 3 POLE REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0601A12060 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0601A23060 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0601D024 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0610A12060 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0610A23060 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0610D024 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0901A02460 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0901A12060 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0901A23060 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0901A27760 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0901D012 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0901D024 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0910A12060 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0910A23060 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0910A2460 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU0910D024 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU1201A12060 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGU1210A12060 UNWIRED REVERSING MINI-CONTACTOR
11BGX1002 AUXILIARY CONTACTS FOR BG TYPE W/ 2NC
11BGX1004 AUXILIARY CONTACTS FOR BG TYPE 4NC
11BGX1011 AUXILIARY CONTACTS FOR BG TYPE 1NO+1NC
11BGX1013 AUXILIARY CONTACTS FOR BG TYPE 1NO+3NC
11BGX1020 AUXILIARY CONTACTS FOR BG TYPE 2NO
11BGX1022 AUXILIARY CONTACTS FOR BG TYPE 2NO+2NC
11BGX1031 AUXILIARY CONTACTS FOR BG TYPE 3NO+1NC
11BGX1040 AUXILIARY CONTACTS FOR BG TYPE 4NO
11BGX1111 AUXILIARY CONTACTS FOR BG TYPE 1NO+1NC FOR REVERSING & CHANGEOVER ASSEMBLIES
11BGX1122 AUXILIARY CONTACTS FOR BG TYPE 2NO+2NC FOR REVERSING & CHANGEOVER ASSEMBLIES
11BGX5000 MECHANICAL INTERLOCK FOR BG TYPE
11BGX77048 SURGE SUPPRESSORS VARISTOR FOR BG TYPE >48VAC/DC
11BGX77125 SURGE SUPPRESSORS VARISTOR FOR BG TYPE 48-125VAC/DC
11BGX77240 SURGE SUPPRESSORS VARISTOR FOR BG TYPE 125-240VAC/DC
11BGX78225 SURGE SUPPRESSORS DIODE ASSEMBLY FOR BG TYPE 225VDC
11BGX79048 SURGE SUPPRESSORS RC-ELEMENT FOR BG TYPE 48VAC
11BGX79125 SURGE SUPPRESSORS RC-ELEMENT FOR BG TYPE 48-125VAC
11BGX79240 SURGE SUPPRESSORS RC-ELEMENT FOR BG TYPE 125-240VAC
11BGX8000 MODULAR COVER FOR BG CONTACTOR
11BGXF1002 AUXILIARY CONTACTS w/ FASTON TERMINALS FOR BG TYPE 2NC
11BGXF1004 AUXILIARY CONTACTS w/ FASTON TERMINALS FOR BG TYPE 4NC
11BGXF1020 AUXILIARY CONTACTS w/ FASTON TERMINALS FOR BG TYPE 2NO
11DPBG1201A02460 3P MINI-CONTACTOR DPBG12.01A 24/60 w/ 1NC AUX
11DPBG1201A12060 3P MINI-CONTACTOR DPBG12.01A 120/60 w/ 1NC AUX

, ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?