Archive for category TDK

Noise filter ZAC2215-00

Noise filter ZAC2215-00

Noise filter ZAC2215-00

Noise filter ZAC2215-00 , WV: 250VAC, I : 15A, TV: 1500VAC (TDK- Japan)

, , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Noise filter ZAC2215-00

Noise filter ZAC2215-00

Noise filter ZAC2215-00

Noise filter ZAC2215-00 , WV: 250VAC, I : 15A, TV: 1500VAC (TDK- Japan)

, , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TDK Noise Filter ZAC2205-00U, ZAC2210-00U

MODEL:  ZAC2205-00U   AC250V   5A
TDK Noise Filter ZAC2205-00U

TDK Noise Filter ZAC2205-00U

MODEL: ZAC2210-00U    AC250V  10A

TDK Noise Filter ZAC2210-00U

MAKER: TDK

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?