Archive for category STIPAF

DC Motor STIPAF

DC motor  L1B 160M-B
72,3kw-1883rpm-440AV-182AI
366,7 Nm
310 FV indicative as a reference
3,16 FI as a guarantee of the speed
B3-IP 23S-IC 06
Bearing D.E.6312 2Z C3
Shaft end Dia.55×110
Duty S1 continuous – Insulation class H
Tachogenerator  60V/1000rpm

Motor STIPAF DC motor  L1B 160M-B

Motor STIPAF DC motor L1B 160M-B

, , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

DC Motor STIPAF

DC motor  L1B 160M-B
72,3kw-1883rpm-440AV-182AI
366,7 Nm
310 FV indicative as a reference
3,16 FI as a guarantee of the speed
B3-IP 23S-IC 06
Bearing D.E.6312 2Z C3
Shaft end Dia.55×110
Duty S1 continuous – Insulation class H
Tachogenerator  60V/1000rpm

Motor STIPAF DC motor  L1B 160M-B

Motor STIPAF DC motor L1B 160M-B

, , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?