Archive for category RIX

Screw type floating oil skimmer

Name: Screw type floating oil skimmer

Model: SLS -200SA Ser.no: 113H0026

Maker : RIX corporation

Screw type floating oil skimmer Model: SLS -200SA Ser.no: 113H0026

Screw type floating oil skimmer Model: SLS -200SA Ser.no: 113H0026

 

, , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?