Archive for category NOVOTECHNIK

Potentiometric Position Sensors

NOVOTECHNIK LWG 0225

NOVOTECHNIK LWG 0225

POTENTIOMETER 5K OHM OTD093
Type  : LWG 0225

Art.no. : 026109

 

LWG 0050-000-201  026202
LWG 0075-000-201  026203
LWG 0100-000-201  026204
LWG 0150-000-201  026206
LWG 0175-000-201  026207
LWG 0225-000-201  026209
LWG 0250-000-201  026210
LWG 0300-000-201  026212
LWG 0360-000-201  026214
LWG 0450-000-201  026218
LWG 0500-000-201  026220
LWG 0550-000-201  026222
LWG 0600-000-201  026224
LWG 0750-000-201  026230
LWG 0050 026102
LWG 0075 026103
LWG 0100 026104
LWG 0150 026106
LWG 0175 026107
LWG 0225 026109
LWG 0250 026110
LWG 0300 026112
LWG 0360 026114
LWG 0450 026118
LWG 0500 026120
LWG 0550 026122
LWG 0600 026124
LWG 0750 026130

, ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?