Archive for category Motor AKH

Motor AKH – Động cơ AKH

Động cơ K4A/0-2S

Serial No 08689.03/001

Customs tariff number:85015220

Net weight: 56kg

—————————

Động cơ K4A/1-2S

Serial No 22045.05/001

, , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?