Bảng giá thiết bị Kuebler Vietnam_ENCODER ACCESSORIES

KUEBLER VIETNAM
ENCODER ACCESSORIES
Product range Product name Order code Version
Accesories encoder Ezturn-Software 8.0010.9000.0004
Accesories encoder Removable bus terminal cover 231457Set 58×8 – Profibus
Accesories encoder Removable bus terminal cover 231455Set 58×8 – Profibus
Accesories encoder Removable bus terminal cover 231451Set 58×8 – Profibus
Accesories encoder Removable bus terminal cover 231449Set 58×8 – Profibus
Accesories encoder Removable bus terminal cover 231461Set 58×8 – CANopen
Accesories encoder Removable bus terminal cover 231459Set 58×8 – CANopen
Accesories encoder Removable bus terminal cover 231465Set 58×8 – CANopen
Accesories encoder Removable bus terminal cover 231463Set 58×8 – CANopen
Accesories encoder Removable bus terminal cover 231469Set 58×8 – EtherCAT
Accesories encoder Removable bus terminal cover 231467Set 58×8 – EtherCAT
Accesories encoder flange 8.0010.2100.0000 square flange
Accesories encoder flange 8.0010.2120.0000 square flange
Accesories encoder flange 8.0010.2130.0000 round flange
Accesories encoder flange 8.0010.2160.0000 round flange
Accesories encoder flange 8.0010.2170.0000 round flange
Accesories encoder flange 8.0010.2180.0000 round flange
Accesories encoder flange 8.0010.2230.0000 round flange 65
Accesories encoder flange 8.0010.2200.0000 round flange
Accesories encoder flange 8.0010.2300.0000 angle flange
Accesories encoder flange 8.0010.2400.0000 angle flange
Accesories encoder flange 8.0010.2500.0000 round flange
Accesories encoder flange 8.0010.2600.0000 square flange
Accesories encoder flange 8.0010.2800.0000 square flange
Accesories encoder Fastening eccentrics 8.0010.4200.0000 for 3600 encoder
Accesories encoder Fastening eccentrics 8.0010.4100.0000 for 58xx encoder
Accesories encoder Fastening eccentrics 8.0000.4300.0000 for 90xx encoder
Accesories encoder Stainless steel clamping ring 8.0000.4T00.0000 6,0mm
Accesories encoder Stainless steel clamping ring 8.0000.4U00.0000 8,0mm
Accesories encoder Stainless steel clamping ring 8.0000.4V00.0000 10,0mm
Accesories encoder Stainless steel clamping ring 8.0000.4W00.0000 12,0mm
Accesories encoder Stainless steel clamping ring 8.0000.4W01.0000 12,0mm
Accesories encoder mounting accessories 8.0010.1602.0000 Stator coupling for 582x, 587x, 588x
Accesories encoder mounting accessories 8.0010.4D00.0000 Stator coupling with 2 wings for 582x, 587x, 588x
Accesories encoder mounting accessories 8.0010.4C00.0000 Stator coupling for 3620 and 3720
Accesories encoder mounting accessories 8.0010.4A00.0000 Mouting Kit – large for A02x, 908x
Accesories encoder mounting accessories 8.0010.4700.0000 cylindric pin M4
Accesories encoder mounting accessories 8.0010.4700.0003 cylindric pin M6
Accesories encoder mounting accessories 8.0010.4F00.0000 bracket for 5x2x, 587x
Accesories encoder mounting accessories 8.0010.4R00.0000 Tetheram small, long for 5x2x, 587x, 588x
Accesories encoder mounting accessories 8.0010.4T00.0000 Tetherarm large, short for A02x
Accesories encoder mounting accessories 8.0010.4E00.0000 Tetherarm large, long for A02x, 908x
Accesories encoder mounting accessories 8.0010.40L0.0000 Stator coupling for 58/50 hollow shaft
Accesories encoder mounting accessories 8.0010.40E0.0000 Theterarm small, short for 58/50 hollow shaft
Accesories encoder mounting accessories 8.0010.40M0.0000 Theterarm small, short for 58/50 hollow shaft
Accesories encoder mounting accessories 8.0010.40Y0.0000 Protectiv cover with tether arm
Accesories encoder mounting accessories 8.0010.4K00.0000 Torque stop for A02x, 908x
Accesories encoder mounting accessories 8.0010.4J00.0000 Torque stop for A02x, 908x
Accesories encoder mounting accessories 8.0010.4G00.0000 Torque stop for A02x, 908x
Accesories encoder mounting accessories 8.0010.4H00.0000 Torque stop for 36/3720, 5x2x, 587x, 588x
Accesories encoder mounting accessories 8.0010.4I00.0000 Torque stop for 36/3720, 5x2x, 587x, 588x
Accesories encoder mounting accessories 8.0010.40S0.0000 Tether arm 70mm for A02x
Accesories encoder mounting accessories 8.0010.40T0.0000 Tether arm 100mm for A02x
Accesories encoder mounting accessories 8.0010.40U0.0000 Tether arm 150mm for A02x
Accesories encoder mounting accessories 8.0010.40V0.0000 Stator coupling for A02x
Accesories encoder mounting accessories N.600.014 washer
Accesories encoder mounting accessories N.630.049 screw
Accesories encoder mounting accessories N.630.305 screw
Accesories encoder mounting accessories N.630.390 screw
Accesories encoder couplings 8.0000.1101.XXXX bellows-type
Accesories encoder couplings 8.0000.1201.XXXX bellows-type
Accesories encoder couplings 8.0000.1301.XXXX spring washer type
Accesories encoder couplings 8.0000.1401.XXXX spring washer type
Accesories encoder couplings 8.0000.1501.XXXX bellows-type
Accesories encoder assembly bell 8.0000.4500.XXXX assembly bell
Accesories encoder bearing block 8.0010.8400.0007 bearing block
Accesories encoder bearing block 8.0010.8200.0006 bearing block
Accesories encoder bearing box 8.0010.8200.0004 bearing box
Accesories encoder Inserts Sendix 5020 8.0010.4021.0000 15mm -> 6 mm
Accesories encoder Inserts Sendix 5020 8.0010.4022.0000 15mm -> 6,35 mm
Accesories encoder Inserts Sendix 5020 8.0010.4023.0000 15mm -> 10 mm
Accesories encoder Inserts Sendix 5020 8.0010.4024.0000 15mm -> 9,35 mm
Accesories encoder Inserts Sendix 5020 8.0010.4025.0000 15mm -> 12 mm
Accesories encoder Inserts Sendix 5020 8.0010.4026.0000 15mm -> 12,7 mm
Accesories encoder Inserts A02H 8.0010.4050.0000 25,4mm
Accesories encoder Inserts A02H 8.0010.4060.0000 31,75mm
Accesories encoder Inserts A02H 8.0010.4070.0000 15,875mm
Accesories encoder Inserts A02H 8.0010.4080.0000 18mm
Accesories encoder Inserts A02H 8.0010.4090.0000 19,05mm
Accesories encoder Inserts A02H 8.0010.4011.0000 20mm
Accesories encoder Inserts A02H 8.0010.4012.0000 25mm
Accesories encoder Inserts A02H 8.0010.4013.0000 12,7mm
Accesories encoder SSI display 0.570.011.E00 570 limit values
Accesories encoder SSI display 0.570.012.E90 570 analogue output
Accesories encoder SSI display 0.570.012.E05 570 serial interface
Accesories encoder multifunction display 0.571.011.E00 571 limit values
Accesories encoder multifunction display 0.571.012.E90 571 analogue output
Accesories encoder multifunction display 0.571.012.E05 571 serial interface
Accesories encoder electronic preset counter 6.572.0116.D05 572 – 6 digit
Accesories encoder electronic preset counter 6.572.0116.D95 572 – 6 digit / analogue
Accesories encoder electronic preset counter 6.572.0118.D05 572 – 8 digit
Accesories encoder electronic preset counter 6.572.0118.D95 572 – 8 digit / analogue
linear encoder lenght measuring kit 8.0010.7000.0001 rack
linear encoder lenght measuring kit 8.0010.7000.0002 pinion
linear encoder lenght measuring kit 8.0010.7000.0003 mounting aid
linear encoder lenght measuring kit 8.0010.7000.0004 encoder holding device
linear encoder lenght measuring kit 8.0010.7000.0005 set
linear encoder lenght measuring kit 8.0010.7000.0010 spring encoder arm
linear encoder measuring wheels 8.0000.3211.00XX 0,2m circonference
linear encoder measuring wheels 8.0000.3241.00XX 0,2m circonference
linear encoder measuring wheels 8.0000.3291.00XX 0,2m circonference
linear encoder measuring wheels 8.0000.3512.00XX 0,5m circonference
linear encoder measuring wheels 8.0000.3542.00XX 0,5m circonference
linear encoder measuring wheels 8.0000.3552.00XX 0,5m circonference
linear encoder measuring wheels 8.0000.3562.00XX 0,5m circonference
linear encoder measuring wheels 8.0000.3592.00XX 0,5m circonference
linear encoder measuring wheels 8.0000.3751.00XX 1 foot circonference
linear encoder accessories draw wire 8.0000.7000.0031 guide pulley
linear encoder accessories draw wire 8.0000.7000.0032 extension para wire 2m
linear encoder accessories draw wire 8.0000.7000.0033 extension steel wire 2m
linear encoder accessories draw wire 8.0000.7000.0034 extension steel wire 5m
linear encoder accessories draw wire 8.0000.7000.0035 extension steel wire 10m
linear encoder accessories draw wire 8.0000.7000.0045 guide pulley
090109pb-1050
New products are in red
Stocked items:
Flange adaptors 8.0010.2100.0000 8.0010.2200.0000
8.0010.2120.0000 8.0010.2400.0000
8.0010.2180.0000 8.0010.2600.0000
Stocked items:
Eccentrics 8.0010.4100.0000 8.0010.4300.0000
8.0010.4200.0000
Stocked items:
Mounting acc. 8.0010.4600.0000 8.0010.4800.0000
8.0010.4700.0000 8.0010.8200.0004
8.0010.4700.0003 8.0010.8200.0006
8.0010.4A00.0000 8.0010.8400.0007
Stocked items:
Couplings 8.0000.1101.0606 8.0000.1201.0506
8.0000.1101.0608 8.0000.1201.0604
8.0000.1101.0612 8.0000.1201.0606
8.0000.1101.0808 8.0000.1201.0806
8.0000.1101.0812 8.0000.1201.1010
8.0000.1101.1006 8.0000.1301.0606
8.0000.1101.1008 8.0000.1401.0606
8.0000.1101.1010 8.0000.1401.1010
8.0000.1101.1014 8.0000.1501.0606
8.0000.1101.1210 8.0000.1501.1010
8.0000.1101.1212 8.0000.1501.1212
8.0000.1201.0404 8.0000.1501.1410
8.0000.1201.0410
Stocked items:
Lenght measuring kits 8.0010.7000.0001 8.0010.7000.0003
8.0010.7000.0002 8.0010.7000.0004
Measuring wheels 8.0000.3211.0004 8.0000.3542.0007
8.0000.3211.0006 8.0000.3542.0010
8.0000.3211.0010 8.0000.3542.0012
8.0000.3241.0004 8.0000.3552.0010
8.0000.3241.0006 8.0000.3552.0012
8.0000.3241.0010 8.0000.3562.0007
8.0000.3291.0004 8.0000.3562.0010
8.0000.3291.0006 8.0000.3562.0012
8.0000.3291.0010 8.0000.3592.0006
8.0000.3512.0007 8.0000.3592.0010
8.0000.3512.0010 8.0000.3592.0012
8.0000.3512.0012
Stocked items:
Acc. draw wires 8.0000.7000.0031 8.0000.7000.0034
8.0000.7000.0032 8.0000.7000.0035
8.0000.7000.0033
Advertisements

, , , ,

  1. Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: